فیلترشکن این وبلاگ با هدف شكستن فیلتر و سانسور برای كاربران ایرانی كار خود را آغاز كرده است.در این وبلاگ سعی بر این دارم که اعتراض خود را نسبت به سانسوری که در ایران وجود دارد به این صورت اعلام کنم و خواهان رفع فیلترینگ از کلیه سایت ها می باشم اینترنت آزاد حق شماست . امیدوارم این فیلتر شکن های این وبلاگ مورد استفاده شما بازدید کنندگان قرار بگیرد و شما نیز با نظرتان و انتقادات و پیشنهادادتان ما را در هر چه پر بارتر شدن و بهتر شدن این وبلاگ کمک می کنید دوستان عزیز این وبلاگ را به کسانی که احتیاج به فیلترشکن دارند تبلیغ و معرفی کنید و همچنین تبادل لینگ با شما دوستان عزیز قراردادن ادرس وبلاگ شما در وبلاگمان و قرار دادن ادرس ما در وبلاگتان جهت تبلیغ این وبلاگ و وبلاگ شما دوستان عزیز جهت ارتباط با ما و انتقادات و پیشنهادات شما از طریق قسمت تماس با مدیر و پست الکترونیکی که در بالای صفحه وبلاگ میباشد و از طریق قسمت نظر دهید با ما در ارتباط باشید http://javanproxy1.mihanblog.com 2018-05-23T06:41:43+01:00 text/html 2011-10-31T15:23:25+01:00 javanproxy1.mihanblog.com پویا پویایی اطلاعیه مهم http://javanproxy1.mihanblog.com/post/20 <SPAN lang=FA> <P dir=ltr align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face="times new roman,times,serif">اطلاعیه مهم</FONT></P> <P dir=ltr align=center><FONT size=1 face="times new roman,times,serif"></FONT>&nbsp;</P> <P dir=ltr align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دوستان عزیز با عرض پوزش متاسفانه بخاطر گرفتاری های زندگی</FONT></P> <P dir=ltr align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">&nbsp;و کمبود وقت جهت بروز رسانی وبلاگ و بروز رسانی نشدن تا </FONT></P> <P dir=ltr align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">مدت طولانی و نامنظم و نارضایتی برخی از بازدییدکنندگان بخاطر </FONT></P> <P dir=ltr align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">بروز نشدن مداوم و همچنین مسائلی دیگه مجبوریم این وبلاگ رو تا </FONT></P> <P dir=ltr align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">اطلاع ثانوی ممکنه طولانی بشه متاسفانه تعطیل کنیم&nbsp; </FONT></P> <P dir=ltr align=center><FONT size=1 face="times new roman,times,serif"></FONT>&nbsp;</P> <P dir=ltr align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">&nbsp;<FONT color=#cc33cc>مدیریت جوان پروکسی</FONT></FONT></P> <P dir=ltr align=center><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif">1390/7/9</FONT></P></SPAN> text/html 2011-10-29T12:39:57+01:00 javanproxy1.mihanblog.com پویا پویایی فیلترشکن های جدید و قوی ابان 1390 http://javanproxy1.mihanblog.com/post/3 <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds> <P align=center>&nbsp;</P></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 50.86%; DISPLAY: block; HEIGHT: 13px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds> <P align=center>&nbsp;</P></DIV> <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"></DIV> <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"></DIV> <P align=center> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099><FONT color=#009900><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#009900><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#33cc00><FONT color=#000000 size=5><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#33cc00></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P align=center><FONT size=6><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099 size=5><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#33cc00><FONT color=#000000><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#33cc00><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><IMG style="WIDTH: 48px; HEIGHT: 27px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=javanproxy1.jpg src="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s3/0.4676322574089734/javanproxy1.jpg" width=55 height=25></A></FONT></SPAN>&nbsp;فیلتر</FONT><FONT color=#ff6600>شکنهای</FONT><FONT color=#ff0000>&nbsp;</FONT><FONT color=#ff00cc>جدید</FONT><FONT color=#ff0000> </FONT><FONT color=#33ffff>و</FONT><FONT color=#3333ff>قوی</FONT><FONT color=#ff0000>&nbsp;</FONT><FONT color=#cc33cc>ابان </FONT><FONT color=#ff0000>90</FONT><FONT color=#33ffff><FONT color=#ff0000>&nbsp;<A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#000000></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT> <SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><IMG style="WIDTH: 48px; HEIGHT: 27px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=javanproxy1.jpg src="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s3/0.4676322574089734/javanproxy1.jpg" width=55 height=25></A></FONT></SPAN></P> <P></P><FONT color=#ff0099 size=5><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT face="Times New Roman"></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <P align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><BR></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman">این وبلاگ&nbsp;با هدف شكستن فیلتروسانسوربرای كاربران </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="Times New Roman">ایرانی کارخود را اغازکرده است دراین وبلاگ سعی <FONT color=#0000ff>براین دارم</FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT color=#0000ff face="Times New Roman">&nbsp;که اعتراض خود را نسبت به سانسوری که درایران وجود دارد</FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#3333ff size=5><FONT color=#0000ff>&nbsp;به</FONT></FONT><FONT size=5><FONT color=#0000ff>&nbsp;این صورت اعلام کنم وخواهان رفع فیلترینگ ازکلیه سایت </FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman">ها می باشم اینترنت آزاد حق شماست امیدوارم این فیلترشکن</FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman">&nbsp;های این وبلاگ مورد استفاده بازدید کنندگان قراربگیره&nbsp;</FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="Times New Roman">دوستان عزیزهرروزمخابرات و کمیته قانون جرائم رایانه ای در </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>حال فیلترکردن فیلترشکنهاست</FONT>&nbsp;<FONT color=#ff0099>وکلیه این فیلترشکنها را امتحان کنید&nbsp; </FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0099>بعضی ازانها هنوزفیلترنشده اند </FONT>من تصمیم گرفتم هفته ای چند بار</FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman">فیلترشکنهای جدید <FONT color=#00cccc><FONT color=#3333ff>دراین وبلاگ بگذارم </FONT></FONT><FONT color=#009900>فیلترشکنهای فیلترشده را از </FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc><FONT color=#009900>وبلاگ یک روزدرمیان حذف می کنیم</FONT> وفیلترشکنهای جدید وبدون</FONT></FONT><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc>&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc>&nbsp;</FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc>&nbsp;&nbsp; فیلترجایگزین انها می کنیم </FONT><FONT color=#ff6600>دوستان&nbsp;عزیزتنها کمک شما&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff6600 size=5 face="Times New Roman">به ما تبلیغ ومعرفی این وبلاگ به کسانی که احتیاج به فیلترشکن </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff6600 size=5 face="Times New Roman">دارند&nbsp;می باشد</FONT><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman">&nbsp;وهمچنین تبادل لینگ با شما دوستان عزیزقراردادن </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman">ادرس وبلاگ شما دروبلاگمان<FONT color=#ff0000> وقراردادن ادرس ما دروبلاگتان </FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="Times New Roman">جهت تبلیغ این وبلاگ و وبلاگ شما </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc><FONT color=#cc33cc>دوستان عزیز </FONT>لطفا انتقادات و پیشنهادات و سوالهای خودتونودر&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT face=Tahoma>&nbsp;</FONT><FONT color=#cc33cc size=5 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#cc33cc size=5 face="Times New Roman">قسمت نظردهید دروبلاگ وایمیلمان وغیره ارسال کنید<FONT color=#009900> راههای </FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#009900 size=5 face="Times New Roman">ارتباط با ما به صورت کامل درپایین این مطلب نوشته شده است</FONT></P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff0000 face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#cc33cc></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff0000 face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#cc33cc>توجه</FONT><FONT color=#ff6600><FONT color=#ff6600>............... </FONT></FONT></FONT><FONT size=6><FONT color=#ff0000>همه بخوانند </FONT><FONT color=#33cc00>..............</FONT><FONT color=#3333ff> توج</FONT><FONT color=#3333ff>ه</FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="Times New Roman">دوستان&nbsp;جدیدی که هنوزدر<FONT color=#cc33cc>خبرنامه ما </FONT>عضو نشد ه اند هرچه </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="Times New Roman">سریعترعضو شوند&nbsp;تا درصورتی که این وبلاگ <FONT color=#3333ff>فیلترشد</FONT> ما </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman">ادرس های جدید وبلاگمان را به ایمیل شما ارسال کنیم&nbsp;<FONT color=#ff6600>خبرنامه در </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff6600 size=5 face="Times New Roman">قسمت زیر<FONT color=#33cc00>اماربازدید کنندگان </FONT>قراردارد </FONT>نحوه عضو شدن درخبرنامه </P> <P dir=rtl class=PostBody align=center>بسیارراحت است ادرس ایمیل خودتونو به صورت کامل واسم </P> <P dir=rtl class=PostBody align=center>مستعارخودتونو وارد کنید <FONT color=#009900>دوستان عزیزاگرموفق به عضویت در</FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#009900>خبرنامه&nbsp;نشدید</FONT><FONT color=#00cccc> </FONT><FONT color=#cc33cc>ادرس ایمیل خودتونودرقسمت نظردهید وبلاگمان </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#cc33cc>قرار دهید </FONT><FONT color=#ff6600>و یا اینکه ادرس ایمیلتونو به ایمیل ما به نشانی</FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><A href="mailto:JavanProxy@Yahoo.com"><EM><FONT color=#3333ff>JavanProxy@Yahoo.com</FONT></EM></A></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#cc33cc><FONT color=#cc33cc>ارسال کنید</FONT><FONT color=#ff0000> </FONT>تا ما خودمان شما رو درخبرنامه وبلاگمان عضو کنیم</FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT size=1>&nbsp;</P></FONT> <P dir=rtl class=PostBody align=center><A title="" href="http://vatansat.mihanblog.com/" target=""><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#009900>اعلام</FONT> فرکانسهای<SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)"> جدید</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">شبکه های</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(51,51,255)">ماهواره ای</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">فارسی</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)">زبان</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">کلیک&nbsp;<FONT color=#ff0099>کنید</FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></A></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A><FONT size=1><FONT size=1><FONT size=1></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT> <P dir=rtl class=PostBody align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"></SPAN></SPAN><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><STRONG></STRONG></A><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><IMG style="WIDTH: 48px; HEIGHT: 27px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=javanproxy1.jpg src="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s3/0.4676322574089734/javanproxy1.jpg" width=55 height=25></A></FONT></SPAN>&nbsp;</STRONG><A title="" href="http://javanproxy500.mihanblog.com/" target=""><FONT size=5><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">ورژن</SPAN><FONT color=#0066aa> </FONT></STRONG></FONT></A><A title="" href="http://javanproxy500.mihanblog.com/" target=""><FONT size=5><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">جدید</SPAN><FONT color=#0066aa> </FONT><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">نرم افزارهای</SPAN><FONT color=#0066aa> </FONT><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">فیلترشکن</SPAN><FONT color=#3333ff> کلیک</FONT><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)"><FONT color=#3333ff> </FONT>کنید</SPAN></STRONG></FONT></A><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><STRONG>&nbsp;<SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A></SPAN></SPAN><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><IMG style="WIDTH: 48px; HEIGHT: 27px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=javanproxy1.jpg src="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s3/0.4676322574089734/javanproxy1.jpg" width=55 height=25></A></FONT></SPAN></SPAN></STRONG><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A></SPAN></SPAN></FONT></P> <P align=center><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)">...................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">...............</SPAN></FONT></STRONG></P><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><FONT size=5 face=""> <P align=center><EM><A href="http://steppingway.com/"><FONT color=#cc33cc>http://steppingway.com/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><A href="http://yearningsafesurf.info/"><FONT color=#cc33cc>http://yearningsafesurf.info/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><A href="http://talkanonymous.info/"><FONT color=#cc33cc>http://talkanonymous.info/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><A href="http://regularproxy.info/"><FONT color=#cc33cc>http://regularproxy.info/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><A href="http://unblockwall.info/"><FONT color=#cc33cc>http://unblockwall.info/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><A href="http://borrowbrowsing.info"><FONT color=#cc33cc>http://borrowbrowsing.info</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><A href="http://houranonymous.info"><FONT color=#cc33cc>http://houranonymous.info</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><A href="http://margindebtsecuresurf.info"><FONT color=#cc33cc>http://margindebtsecuresurf.info</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><A href="http://powerve.com"><FONT color=#cc33cc>http://powerve.com</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><A href="http://mywebproxy.net/"><FONT color=#cc33cc>http://mywebproxy.net/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><A href="http://visitingsafesurf.info"><FONT color=#cc33cc>http://visitingsafesurf.info</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><A href="http://jumpanonymous.info"><FONT color=#cc33cc>http://jumpanonymous.info</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><A href="http://medicaidsecuresurf.info"><FONT color=#cc33cc>http://medicaidsecuresurf.info</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><A href="http://petiteproxy.info"><FONT color=#cc33cc>http://petiteproxy.info</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><A href="http://cablingsafesurf.info"><FONT color=#cc33cc>http://cablingsafesurf.info</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><A href="http://acceleratedpaymentsbrowsing.info/"><FONT color=#cc33cc>http://acceleratedpaymentsbrowsing.info/</FONT></A><BR></EM></P> <P align=center><EM><FONT color=#cc33cc><A href="http://kickanonymous.info"><FONT color=#cc33cc>http://kickanonymous</FONT><FONT color=#cc33cc>.info</FONT></A></FONT></EM></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://hellounknown.tk/"><FONT color=#cc33cc>http://hellounknown.tk</FONT>/</A></EM></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://beverywhere.tk/"><FONT color=#cc33cc>http://beverywhere.tk</FONT>/</A></EM></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://zoominthenet.tk/"><FONT color=#cc33cc>http://zoominthenet.tk</FONT>/</A></EM></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://cloakall.tk/"><FONT color=#cc33cc>http://cloakall.tk</FONT>/</A></EM></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://cloakplus.tk/"><FONT color=#cc33cc>http://cloakplus.tk</FONT>/</A></EM></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://usaisp.tk/"><FONT color=#cc33cc>http://usaisp.tk</FONT>/</A></EM></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://usethisfree.tk/"><FONT color=#cc33cc>http://usethisfree.tk/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><FONT color=#cc33cc></FONT></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://https-proxy.com/"><FONT color=#cc33cc>http://https-proxy.com/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><FONT color=#cc33cc></FONT></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://2bgoodproxy.uk.tc/"><FONT color=#cc33cc>http://2bgoodproxy.uk.tc/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://freeproxy.de.tc/"><FONT color=#cc33cc>http://freeproxy.de.tc</FONT>/</A></EM></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://prettyflyforaproxy.co.cc/"><FONT color=#cc33cc>http://prettyflyforaproxy.co.cc/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://2befastproxy.tk/"><FONT color=#cc33cc>http://2befastproxy.tk/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://hidemypc.com.au/"><FONT color=#cc33cc>http://hidemypc.com.au/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://proxy247.net/"><FONT color=#cc33cc>http://proxy247.net/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM>&nbsp;</P></EM> <P align=center><A href="http://vaultbrowsing.info"><EM><FONT color=#cc33cc>http://vaultbrowsing.info</FONT></EM></A></P> <P align=center><EM><FONT color=#cc33cc><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><FONT color=#cc33cc size=5 face=""><EM>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#cc33cc><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://mehr1.pc32.info/"><EM><FONT color=#cc33cc>http://mehr1.pc32.info</FONT><FONT color=#0066aa>/</FONT></EM></A></SPAN></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0066aa><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#cc33cc><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://mehr2.pc32.info/"><EM><FONT color=#cc33cc>http://mehr2.pc32.info</FONT><FONT color=#0066aa>/</FONT></EM></A></SPAN></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0066aa><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#cc33cc><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://mehr3.pc32.info/"><EM><FONT color=#cc33cc>http://mehr3.pc32.info</FONT><FONT color=#0066aa>/</FONT></EM></A></SPAN></FONT></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://webproxy.pc32.info/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://webproxy.pc32.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://iranproxy.pc32.info/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://iranproxy.pc32.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://persianproxy.pc32.info/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://persianproxy.pc32.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://tehranproxy.pc32.info/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://tehranproxy.pc32.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://vatanproxy.pc32.info/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://vatanproxy.pc32.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://mihanproxy.pc32.info/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://mihanproxy.pc32.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://azadproxy.pc32.info/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://azadproxy.pc32.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://javanproxy.pc32.info/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://javanproxy.pc32.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://mehrproxy.pc32.info/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://mehrproxy.pc32.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://parsproxy.pc32.info/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://parsproxy.pc32.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://parsianproxy.pc32.info/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://parsianproxy.pc32.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://melliproxy.pc32.info/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://melliproxy.pc32.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://abanproxy.pc32.info/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://abanproxy.pc32.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><FONT size=1></FONT></SPAN>&nbsp;</P></EM></FONT></SPAN></FONT></EM> <P align=center><A href="http://tutoringsafesurf.info"><EM><FONT color=#cc33cc>http://tutoringsafesurf.info</FONT></EM></A></P> <P align=center></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://aaa.bifilter.net/"><EM><FONT color=#cc33cc size=5 face="">http://aaa.bifilter.net/</FONT></EM></A></P> <P align=center><EM><FONT color=#cc33cc size=5>&nbsp;</P></FONT></EM> <P align=center><EM><FONT color=#cc33cc size=5><A href="http://sitecanalhideip.info/"><FONT color=#cc33cc>http://sitecanalhideip.info</FONT>/</A></FONT></EM></P> <P align=center><EM><FONT size=5>&nbsp;</P></FONT></EM> <P align=center><A href="http://iphostunblock.info/"><EM><FONT color=#cc33cc size=5>http://iphostunblock.info/</FONT></EM></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://sei.org.ru"><EM><FONT color=#cc33cc size=5>http://sei.org.ru</FONT></EM></A></P> <P align=center><EM><FONT color=#cc33cc size=5></FONT></EM>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://suffixproxy.com"><EM><FONT color=#cc33cc size=5>http://suffixproxy.com</FONT></EM></A></P> <P align=center><EM><FONT color=#cc33cc size=5></FONT></EM>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://iphostunblock.info"><EM><FONT color=#cc33cc size=5>http://iphostunblock.info</FONT></EM></A></P> <P align=center><EM><FONT color=#cc33cc size=5></FONT></EM>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://estatetaxsecuresurf.info"><EM><FONT color=#cc33cc size=5>http://estatetaxsecuresurf.info</FONT></EM></A></P> <P align=center><EM><FONT color=#cc33cc size=5></FONT></EM>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://kitchenmarket.tk/"><EM><FONT color=#cc33cc size=5>http://kitchenmarket.tk/</FONT></EM></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://allbypassinternet.info"><EM><FONT color=#cc33cc size=5>http://allbypassinternet.info</FONT></EM></A></P> <P align=center><EM><FONT color=#cc33cc size=5></FONT></EM>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://homebyhide.info"><EM><FONT color=#cc33cc size=5>http://homebyhide.info</FONT></EM></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://lipinw.info/"><EM><FONT color=#cc33cc size=5 face="">http://lipinw.info/</FONT></EM></A></P> <P align=center><FONT size=1 face=""></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://herewereyou.tk/"><FONT color=#cc33cc size=5 face=""><EM>http://herewereyou.tk/</EM></FONT></A></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><FONT size=1></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><A style="COLOR: #398cea" href="http://fastudy.tk/" rel=nofollow target=_blank><FONT color=#cc33cc size=5 face=""><EM>http://fastudy.tk</EM></FONT></A><FONT color=#cc33cc size=5 face=""><EM>&nbsp;</EM></FONT></P> <P align=center><FONT face=""></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://mapsoftware.tk/"><EM><FONT color=#cc33cc size=5 face="">http://mapsoftware.tk</FONT></EM></A></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><FONT color=#cc33cc size=5><EM> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><FONT color=#cc33cc size=5><EM></EM></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://armbg.tk/"><EM><FONT color=#cc33cc size=5 face="">http://armbg.tk</FONT></EM></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><FONT face=""></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://ntswitch.tk/"><EM><FONT color=#cc33cc size=5 face="">http://ntswitch.tk</FONT></EM></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><FONT face=""></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://gohba.tk/"><EM><FONT color=#cc33cc size=5 face="">http://gohba.tk/</FONT></EM></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><FONT face=""></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://nattyproxy.info/"><EM><FONT color=#cc33cc size=5 face="">http://nattyproxy.info</FONT></EM></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><FONT face=""></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://muddyproxy.info/"><EM><FONT color=#cc33cc size=5 face="">http://muddyproxy.info/</FONT></EM></A></SPAN></P> <P align=center></EM></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><FONT color=#cc33cc size=5><EM></EM></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://androidmobilehide.info/"><FONT color=#cc33cc size=5><EM>http://androidmobilehide.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><FONT color=#cc33cc size=5><EM></EM></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://secureprocloack.info/"><FONT color=#cc33cc size=5><EM>http://secureprocloack.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><EM><FONT color=#cc33cc size=5></FONT></EM></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><FONT color=#cc33cc size=5><EM><A href="http://sitecanalhideip.info"><FONT color=#cc33cc>http://</FONT><FONT color=#cc33cc>sitecanalhideip.info</FONT></A></EM></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><EM><FONT color=#cc33cc size=5></FONT></EM></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://mylegacytrail.info"><EM><FONT color=#cc33cc size=5 face="">http://mylegacytrail.info</FONT></EM></A></P> <P align=center><FONT face=""></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://evergreenball.info/"><FONT color=#cc33cc size=5 face=""><EM>http://evergreenball.info/</EM></FONT></A></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5 face=""><EM></EM></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://cbpcareerfair.tk/"><FONT color=#cc33cc size=5 face=""><EM>http://cbpcareerfair.tk/</EM></FONT></A></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5 face=""><EM></EM></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://tweakthenet.tk"><FONT color=#cc33cc size=5 face=""><EM>http://tweakthenet.tk</EM></FONT></A></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P><FONT face="times new roman,times,serif"> <P align=center><FONT face=""><FONT size=5><STRONG><FONT color=#33ccff>..............</FONT><FONT color=#ff6600>...........</FONT><FONT color=#3333ff>............</FONT><FONT color=#cc33cc>.............</FONT><FONT color=#ff0000>........</FONT></STRONG></FONT></FONT><FONT face=""><FONT size=5><STRONG><FONT color=#ff0000>.......</FONT><FONT color=#009900>............</FONT></STRONG></FONT><FONT color=#444444 size=2> </FONT></FONT></P> <P></P> <P align=center><FONT color=#ff0099><FONT color=#cc33cc><FONT color=#ff0099><FONT size=6><FONT color=#cc33cc size=1></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ff0099><FONT color=#cc33cc><FONT color=#ff0099><FONT size=6><FONT color=#cc33cc>توجه</FONT><FONT color=#ff6600><FONT color=#ff6600>............... </FONT></FONT></FONT><FONT size=6><FONT color=#ff0000>همه بخوانند </FONT><FONT color=#33cc00>..............</FONT><FONT color=#3333ff> توج</FONT><FONT color=#3333ff>ه</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center>&nbsp;<FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></P> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER> <CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT face=""><FONT color=#cc33cc>راههای </FONT><FONT color=#ff0000>ارتباط با ما&nbsp;</FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT face=""></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT face=""></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT size=5>دوستان عزیز <FONT color=#ff0099>جهت انتقادات&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0099>وپیشنهادات </FONT><FONT color=#33ccff>ومشکلات سوالهای </FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT size=5><FONT color=#cc33cc></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT size=5><FONT color=#cc33cc>خودتان از چند طریق</FONT> میتوانید<FONT color=#ff6600> با ما در ارتباط باشید</FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#33cc00><FONT size=5><FONT face=""><FONT color=#ff0000></FONT></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#33cc00><FONT size=5><FONT face=""><FONT color=#ff0000>1.</FONT><FONT color=#009900>از طریق ایمیل</FONT> </FONT></FONT><A href="mailto:javanproxy@yahoo.com"><FONT color=#3333ff size=5 face="">javanproxy@yahoo.com</FONT></A></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT face=""></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00><FONT color=#ff0000 face=""></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>2.</FONT><FONT color=#cc33cc>از طریق ایدی ما در یاهو مسنجر</FONT>&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0000 face="Times New Roman">javanproxy</FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>3</FONT></FONT></FONT><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>.</FONT></FONT></FONT><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman">ازطریق قسمت <FONT color=#ff0000>نظرات</FONT> وازطریق تماس با <FONT color=#cc33cc>مدیردروبلاگ</FONT> </FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <P align=center><FONT size=5><FONT face=""><STRONG><FONT color=#33ccff>..............</FONT><FONT color=#ff6600>...........</FONT><FONT color=#3333ff>............</FONT><FONT color=#cc33cc>.............</FONT><FONT color=#ff0000>...............</FONT><FONT color=#009900>............</FONT></STRONG></FONT></FONT></P></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT face=""></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT face=""><FONT color=#33cc00><FONT color=#cc33cc>&nbsp;<FONT face="">راههای</FONT></FONT><FONT face="">&nbsp;</FONT></FONT></FONT><FONT face=""><FONT color=#33cc00>پیدا کردن </FONT><FONT color=#ff0000>ادرس جدید&nbsp;</FONT><FONT color=#3333ff>و</FONT> <FONT color=#00cccc>بدون فیلتر</FONT><FONT color=#009900>وبلاگ ما </FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT face=""></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT face=""></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#33cc00><FONT size=5><FONT face=""><FONT color=#ff0000>1.</FONT><FONT color=#009900>ارسال ایمیل به ما ودرخواست </FONT><FONT color=#cc33cc>ارسال ادرس جدید به&nbsp;ایمیل شما</FONT></FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=1 face=""></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="mailto:javanproxy@yahoo.com"><FONT color=#ff0000 size=5 face="">javanproxy@yahoo.com</FONT></A></FONT><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=5></CENTER></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00><FONT color=#ff0000 size=1 face=""></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>2.<FONT color=#00cccc>درخواست ارسال ادرس جدید وبدون فیلترازطریق پیام فرستادن</FONT> </FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc><FONT color=#33cc00><FONT color=#009900>به&nbsp;ایدی ما دریاهومسنجروارسال </FONT></FONT></FONT><FONT color=#cc33cc>ادرس جدید به ایدی شما</FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT color=#ff6600> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc><FONT color=#33cc00>لطفا ایدی ما</FONT><FONT color=#ff6600> </FONT><FONT color=#ff6600>رو دریاهو مسنجرتان ادد </FONT>نمایید</FONT>&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0000 face="Times New Roman">javanproxy</FONT></FONT></CENTER></FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000>3.<FONT color=#33cc00>درخبرنامه ما عضو شوید تا ادرس جدید</FONT> </FONT><FONT color=#ff6600>وبدون فیلتربه همراه </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#00cccc>فیلترشکنهای جدید به ایمیل شما ارسال شود</FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=+0><FONT size=5><FONT color=#009900>4</FONT></FONT><FONT size=5><FONT color=#009900>.</FONT><FONT color=#ff00cc>دوستان عزیزازاین به بعد</FONT> <FONT color=#33cc00>دیگرنگران گم کردن </FONT><FONT color=#3333ff>ادرس</FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#3333ff>جدید وبدون فیلتروبلاگمان نباشید </FONT><FONT color=#ff6600><FONT color=#3333ff>این&nbsp;فایل رو که پشتیبانی</FONT></FONT><FONT color=#cc33cc> وبلاگ&nbsp;&nbsp;</FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#cc33cc>&nbsp;&nbsp;</FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#cc33cc>ما هستش&nbsp;رو دانلود کنید</FONT><FONT color=#00cccc> لینگ دانلود درپایین این مطلب میباشد&nbsp;پس </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#00cccc></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff6600><FONT color=#00cccc>ازدانلود . فایل را ازحالت </FONT><FONT color=#ff0000>Zip</FONT> </FONT><FONT color=#009900>خارج کنید&nbsp;و برروی فایل </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#009900></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#009900>خارج شده کلیک کنید و یک مرورگر بازمیشود که درانجا ادرس </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#009900></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff6600><FONT color=#009900>جدید بدون فیلتروبلاگ ما نوشته شده است</FONT> دوستان عزیزاین فایل رو </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff6600></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff6600>درفایل دلخواهتان درکامپیوترتان </FONT><FONT color=#ff0000>همیشه نگاه دارید تا زمانی که </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000>ادرس ما فیلترشد با کلیک برروی</FONT><FONT color=#cc33cc> این فایل یک مرورگرجدیدی باز </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#cc33cc></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#cc33cc>میشود که درانجا ادرس جدید </FONT><FONT color=#00cccc>وبدون فیلترمان همیشه نوشته شده است</FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#00cccc></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff00ff><FONT color=#33cc00><FONT color=#00cccc>وبرروی ان&nbsp;ادرس&nbsp;کلیک نمایید</FONT></FONT></FONT><FONT color=#3333ff> و به راحتی وارد&nbsp;ادرس جدید </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#3333ff></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#3333ff>و&nbsp;بدون&nbsp;فیلتروبلاگمان میشوید&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff00ff><FONT color=#33cc00></FONT></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;<FONT color=#ff0000>&nbsp;<IMG src="http://www.sat2hd.net/images/icons/1-1.gif"></FONT>&nbsp;<A href="http://awp.ir/upload/uploads/1388376276.zip" target=_blank><FONT color=#ff0000 size=6><FONT color=#cc33cc>لینگ دانلود</FONT> کلیک کنید</FONT></A></FONT></FONT></CENTER></CENTER></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0099 size=5><FONT color=#cc33cc><FONT color=#ff0099><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000 size=5><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>5</FONT></FONT></FONT><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>.</FONT></FONT></FONT><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#33cc00>دوستان عزیز</FONT><FONT color=#3333ff>هرلحظه امکان فیلترشدن این وبلاگ&nbsp; </FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id522></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id523></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman">وجود دارد&nbsp;<FONT color=#009900>وممکنه دیگربه ما دسترسی نداشته باشید</FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff6600>اگربعد ازفیلترشدن این وبلاگ می خواهید </FONT>به وبلاگ های </FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000 size=5 face="Times New Roman">جدید ما دسترسی پیدا کنید<FONT color=#ff0000> <FONT color=#3333ff>لطفا درخبرنامه ما عضو شوید</FONT> </FONT>تا </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>د</FONT><FONT color=#ff0000>رصورت فیلترشدن این&nbsp;وبلاگ&nbsp;ما بتوانیم</FONT><FONT color=#00cccc> ادرس جدید وبلاگمان را</FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id570></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#00cccc>به ایمیل شما ارسال کنیم</FONT>&nbsp;<FONT color=#33cc00>لطفا ادرس این وبلاگهای زیررا</FONT></FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#33cc00>&nbsp;یادداشت کنید</FONT><FONT color=#cc33cc> تا درصورت فیلترشدن این وبلاگ </FONT>بتوانید به </FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id533></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id534></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff6600>وبلاگهای دیگرما مراجعه کنید </FONT>ادرسهای دیگرما درصورت </FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#009900 size=5 face="Times New Roman">فیلترشدن این وبلاگ</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</CENTER></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT><STRONG>&nbsp;</STRONG><FONT size=6><FONT size=6>&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0099 size=5><FONT color=#cc33cc><FONT color=#ff0099><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000 size=5><FONT color=#ff0000 size=5><FONT color=#ff0000><FONT size=6><ATOMICELEMENT id=ms__id543></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER><FONT color=#ff0099 size=5><FONT color=#cc33cc><FONT color=#ff0099><FONT face="Times New Roman"><FONT size=6> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="http://Javanproxy2.MihanBlog.Com"><FONT color=#3333ff size=6 face="Times New Roman"><EM>http://Javanproxy2.MihanBlog.Com</EM></FONT></A>&nbsp;&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id545></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="http://Javanproxy3.MihanBlog.Com"><FONT color=#ff6600 size=6 face="Times New Roman"><EM>http://Javanproxy3.MihanBlog.Com</EM></FONT></A>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id547></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="http://Javanproxy4.MihanBlog.Com"><FONT size=6><EM><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman">http://Javanproxy4.MihanBlog.Com</FONT></EM></FONT></A></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id549></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="http://Javanproxy5.MihanBlog.Com"><FONT color=#ff0000 size=6 face="Times New Roman"><EM>http://Javanproxy5.MihanBlog.Com</EM></FONT></A></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id551></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="http://Javanproxy6.MihanBlog.Com"><FONT color=#006600 size=6 face="Times New Roman"><EM>http://Javanproxy6.MihanBlog.Com</EM></FONT></A></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id553></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="http://Javanproxy7.MihanBlog.Com"><FONT color=#00cccc size=6 face="Times New Roman"><EM>http://Javanproxy7.MihanBlog.Com</EM></FONT></A></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="http://Javanproxy8.MihanBlog.Com"><FONT color=#ff0099 size=6 face="Times New Roman"><EM>http://Javanproxy8.MihanBlog.Com</EM></FONT></A></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><EM><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></EM></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="http://Javanproxy9.MihanBlog.Com"><FONT size=6><EM><FONT color=#cc33cc face="Times New Roman">http://Javanproxy9.MihanBlog.Com</FONT></EM></FONT></A><FONT color=#cc33cc size=3 face="Times New Roman"><EM>&nbsp;</EM></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER> text/html 2011-10-28T08:50:41+01:00 javanproxy1.mihanblog.com پویا پویایی فیلترشکن های جدید و قوی ابان 1390 http://javanproxy1.mihanblog.com/post/15 <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"></DIV> <DIV align=justify>&nbsp;</DIV> <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"></DIV> <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 16.82%; DISPLAY: block; HEIGHT: 13px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds> <P align=center>&nbsp;</P></DIV> <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"></DIV> <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"></DIV> <P align=center> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099><FONT color=#009900><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#009900><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#33cc00><FONT color=#000000 size=5><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#33cc00></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P align=center><FONT size=6><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099 size=5><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#33cc00><FONT color=#000000><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#33cc00><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><IMG style="WIDTH: 48px; HEIGHT: 27px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=javanproxy1.jpg src="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s3/0.4676322574089734/javanproxy1.jpg" width=55 height=25></A></FONT></SPAN>&nbsp;فیلتر</FONT><FONT color=#ff6600>شکنهای</FONT><FONT color=#ff0000>&nbsp;</FONT><FONT color=#ff00cc>جدید</FONT><FONT color=#ff0000> </FONT><FONT color=#33ffff>و</FONT><FONT color=#3333ff>قوی</FONT><FONT color=#ff0000>&nbsp;</FONT><FONT color=#cc33cc>ابان </FONT><FONT color=#ff0000>90</FONT><FONT color=#33ffff><FONT color=#ff0000>&nbsp;<A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#000000></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT> <SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><IMG style="WIDTH: 48px; HEIGHT: 27px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=javanproxy1.jpg src="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s3/0.4676322574089734/javanproxy1.jpg" width=55 height=25></A></FONT></SPAN></P> <P></P><FONT color=#ff0099 size=5><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT face="Times New Roman"></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <P align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><BR></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman">این وبلاگ&nbsp;با هدف شكستن فیلتروسانسوربرای كاربران </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="Times New Roman">ایرانی کارخود را اغازکرده است دراین وبلاگ سعی <FONT color=#0000ff>براین دارم</FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT color=#0000ff face="Times New Roman">&nbsp;که اعتراض خود را نسبت به سانسوری که درایران وجود دارد</FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#3333ff size=5><FONT color=#0000ff>&nbsp;به</FONT></FONT><FONT size=5><FONT color=#0000ff>&nbsp;این صورت اعلام کنم وخواهان رفع فیلترینگ ازکلیه سایت </FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman">ها می باشم اینترنت آزاد حق شماست امیدوارم این فیلترشکن</FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman">&nbsp;های این وبلاگ مورد استفاده بازدید کنندگان قراربگیره&nbsp;</FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="Times New Roman">دوستان عزیزهرروزمخابرات و کمیته قانون جرائم رایانه ای در </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>حال فیلترکردن فیلترشکنهاست</FONT>&nbsp;<FONT color=#ff0099>وکلیه این فیلترشکنها را امتحان کنید&nbsp; </FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0099>بعضی ازانها هنوزفیلترنشده اند </FONT>من تصمیم گرفتم هفته ای چند بار</FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman">فیلترشکنهای جدید <FONT color=#00cccc><FONT color=#3333ff>دراین وبلاگ بگذارم </FONT></FONT><FONT color=#009900>فیلترشکنهای فیلترشده را از </FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc><FONT color=#009900>وبلاگ یک روزدرمیان حذف می کنیم</FONT> وفیلترشکنهای جدید وبدون</FONT></FONT><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc>&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc>&nbsp;</FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc>&nbsp;&nbsp; فیلترجایگزین انها می کنیم </FONT><FONT color=#ff6600>دوستان&nbsp;عزیزتنها کمک شما&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff6600 size=5 face="Times New Roman">به ما تبلیغ ومعرفی این وبلاگ به کسانی که احتیاج به فیلترشکن </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff6600 size=5 face="Times New Roman">دارند&nbsp;می باشد</FONT><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman">&nbsp;وهمچنین تبادل لینگ با شما دوستان عزیزقراردادن </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman">ادرس وبلاگ شما دروبلاگمان<FONT color=#ff0000> وقراردادن ادرس ما دروبلاگتان </FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="Times New Roman">جهت تبلیغ این وبلاگ و وبلاگ شما </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc><FONT color=#cc33cc>دوستان عزیز </FONT>لطفا انتقادات و پیشنهادات و سوالهای خودتونودر&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT face=Tahoma>&nbsp;</FONT><FONT color=#cc33cc size=5 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#cc33cc size=5 face="Times New Roman">قسمت نظردهید دروبلاگ وایمیلمان وغیره ارسال کنید<FONT color=#009900> راههای </FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#009900 size=5 face="Times New Roman">ارتباط با ما به صورت کامل درپایین این مطلب نوشته شده است</FONT></P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff0000 face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#cc33cc></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff0000 face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#cc33cc>توجه</FONT><FONT color=#ff6600><FONT color=#ff6600>............... </FONT></FONT></FONT><FONT size=6><FONT color=#ff0000>همه بخوانند </FONT><FONT color=#33cc00>..............</FONT><FONT color=#3333ff> توج</FONT><FONT color=#3333ff>ه</FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="Times New Roman">دوستان&nbsp;جدیدی که هنوزدر<FONT color=#cc33cc>خبرنامه ما </FONT>عضو نشد ه اند هرچه </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="Times New Roman">سریعترعضو شوند&nbsp;تا درصورتی که این وبلاگ <FONT color=#3333ff>فیلترشد</FONT> ما </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman">ادرس های جدید وبلاگمان را به ایمیل شما ارسال کنیم&nbsp;<FONT color=#ff6600>خبرنامه در </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#ff6600 size=5 face="Times New Roman">قسمت زیر<FONT color=#33cc00>اماربازدید کنندگان </FONT>قراردارد </FONT>نحوه عضو شدن درخبرنامه </P> <P dir=rtl class=PostBody align=center>بسیارراحت است ادرس ایمیل خودتونو به صورت کامل واسم </P> <P dir=rtl class=PostBody align=center>مستعارخودتونو وارد کنید <FONT color=#009900>دوستان عزیزاگرموفق به عضویت در</FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#009900>خبرنامه&nbsp;نشدید</FONT><FONT color=#00cccc> </FONT><FONT color=#cc33cc>ادرس ایمیل خودتونودرقسمت نظردهید وبلاگمان </FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#cc33cc>قرار دهید </FONT><FONT color=#ff6600>و یا اینکه ادرس ایمیلتونو به ایمیل ما به نشانی</FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><A href="mailto:JavanProxy@Yahoo.com"><EM><FONT color=#3333ff>JavanProxy@Yahoo.com</FONT></EM></A></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT color=#cc33cc><FONT color=#cc33cc>ارسال کنید</FONT><FONT color=#ff0000> </FONT>تا ما خودمان شما رو درخبرنامه وبلاگمان عضو کنیم</FONT></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><FONT size=1>&nbsp;</P></FONT> <P dir=rtl class=PostBody align=center><A title="" href="http://vatansat.mihanblog.com/" target=""><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#009900>اعلام</FONT> فرکانسهای<SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)"> جدید</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">شبکه های</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(51,51,255)">ماهواره ای</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">فارسی</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)">زبان</SPAN> <SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">کلیک&nbsp;<FONT color=#ff0099>کنید</FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></A></P> <P dir=rtl class=PostBody align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A><FONT size=1><FONT size=1><FONT size=1></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT> <P dir=rtl class=PostBody align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"></SPAN></SPAN><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><STRONG></STRONG></A><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><IMG style="WIDTH: 48px; HEIGHT: 27px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=javanproxy1.jpg src="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s3/0.4676322574089734/javanproxy1.jpg" width=55 height=25></A></FONT></SPAN>&nbsp;</STRONG><A title="" href="http://javanproxy500.mihanblog.com/" target=""><FONT size=5><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">ورژن</SPAN><FONT color=#0066aa> </FONT></STRONG></FONT></A><A title="" href="http://javanproxy500.mihanblog.com/" target=""><FONT size=5><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">جدید</SPAN><FONT color=#0066aa> </FONT><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">نرم افزارهای</SPAN><FONT color=#0066aa> </FONT><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">فیلترشکن</SPAN><FONT color=#3333ff> کلیک</FONT><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)"><FONT color=#3333ff> </FONT>کنید</SPAN></STRONG></FONT></A><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><STRONG>&nbsp;<SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A></SPAN></SPAN><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><IMG style="WIDTH: 48px; HEIGHT: 27px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=javanproxy1.jpg src="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s3/0.4676322574089734/javanproxy1.jpg" width=55 height=25></A></FONT></SPAN></SPAN></STRONG><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A></SPAN></SPAN></FONT></P> <P align=center><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)">...................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">...............</SPAN></FONT></STRONG></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://damagingsafesurf.info/"><FONT color=#cc33cc size=5><EM>http://damagingsafesurf.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://livingwillsurf.info/"><FONT color=#cc33cc size=5><EM>http://livingwillsurf.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><FONT color=#cc33cc size=5><EM></EM></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://livingwillsurf.info"><FONT color=#cc33cc size=5><EM>http://livingwillsurf.info</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://knowledgeanonymous.info"><FONT color=#cc33cc size=5><EM>http://knowledgeanonymous.info</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://damagingsafesurf.info"><FONT color=#cc33cc size=5><EM>http://damagingsafesurf.info</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://meansproxyme.info"><FONT color=#cc33cc size=5><EM>http://meansproxyme.info</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://zurfbypassproxies.info/"><FONT color=#cc33cc size=5><EM>http://zurfbypassproxies.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><FONT color=#cc33cc size=5><EM></EM></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://vikingsafesurf.info"><FONT color=#cc33cc size=5><EM>http://vikingsafesurf.info</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://knowledgeanonymous.info/"><FONT color=#cc33cc size=5><EM>http://knowledgeanonymous.info</EM></FONT>/</A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://decentproxy.com/"><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif"><EM>http://decentproxy.com/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://linkproxy.info"><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif"><EM>http://linkproxy.info</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://wujie.com.ar"><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif"><EM>http://wujie.com.ar</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://quaintproxy.info"><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif"><EM>http://quaintproxy.info</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://bouncedcheckbrowsing.info"><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif"><EM>http://bouncedcheckbrowsing.info</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://hide.azok.org"><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif"><EM>http://hide.azok.org</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://managersurf.info"><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif"><EM>http://managersurf.info</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://proxytime.com/"><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif"><EM>http://proxytime.com/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://pencilsforcheap.info/"><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif"><EM>http://pencilsforcheap.info/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://kafeiwu.co.cc/"><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif"><EM>http://kafeiwu.co.cc/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://66.116.253.89/"><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif"><EM>http://66.116.253.89/</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN><A href="http://free-my-proxy.tk"><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif"><EM>http://free-my-proxy.tk</EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><SPAN></SPAN>&nbsp;</P><SPAN> <P align=center><A href="http://damningsafesurf.info"><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif"><EM>http://damningsafesurf.info</EM></FONT></A></P> <P align=center>&nbsp;</P><FONT face="times new roman,times,serif"> <P align=center><FONT size=5><FONT color=#33ccff face="times new roman,times,serif"><A href="http://ukssh.com/"><EM><FONT color=#cc33cc>http://ukssh.com</FONT>/</EM></A></FONT></FONT></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><EM><FONT face="times new roman,times,serif"></FONT></EM></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://khizeshgar.co.cc/"><FONT size=5><EM><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#cc33cc>http://khizeshgar.co.cc</FONT><FONT color=#0066aa>/</FONT></FONT></EM></FONT></A></SPAN></P> <P align=center><FONT color=#0066aa size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><EM></EM></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://homeequityloansecuresurf.info/"><EM><FONT color=#cc33cc>http://</FONT><FONT color=#cc33cc>homeequityloansecuresurf.info</FONT></EM></A></SPAN></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><EM></EM></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://cashflowbrowsing.info"><EM><FONT color=#cc33cc>http://</FONT><FONT color=#cc33cc>cashflowbrowsing.info</FONT></EM></A></SPAN></FONT><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></P> <P align=center><BR><A href="http://damningsafesurf.info/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://damningsafesurf.info/</EM></FONT></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://nicesurfing05.tk/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://nicesurfing05.tk/</EM></FONT></A></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc><EM></EM></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://nicesurfing04.tk/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://nicesurfing04.tk/</EM></FONT></A></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://nicesurfing03.tk/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://nicesurfing03.tk/</EM></FONT></A></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://nicesurfing02.tk/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://nicesurfing02.tk/</EM></FONT></A></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://nicesurfing01.tk/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://nicesurfing01.tk/</EM></FONT></A></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://nicesurfing06.tk/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://nicesurfing06.tk/</EM></FONT></A></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://nicesurfing07.tk/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://nicesurfing07.tk/</EM></FONT></A></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://nicesurfing08.tk/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://nicesurfing08.tk/</EM></FONT></A></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://nicesurfing09.tk/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://nicesurfing09.tk/</EM></FONT></A></P> <P align=center><EM></EM>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://nicesurfing05.tk/"><FONT color=#cc33cc><EM>http://nicesurfing05.tk/</EM></FONT></A></P> <P align=center><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://donproxy.com/"><EM><FONT color=#cc33cc>http://</FONT><FONT color=#cc33cc>donproxy.com</FONT></EM></A></SPAN></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><EM></EM></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://yellowingsafesurf.info/"><EM><FONT color=#cc33cc>http://yellowingsafesurf</FONT><FONT color=#cc33cc>.info</FONT></EM></A></SPAN></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><EM></EM></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://vaultbrowsing.info"><EM><FONT color=#cc33cc>http://vaultbrowsing</FONT><FONT color=#cc33cc>.info</FONT></EM></A></SPAN></FONT></P><FONT color=#cc33cc size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"> <P align=center><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://bestserv-2usurf.info/"><EM><FONT color=#cc33cc>http://bestserv</FONT><FONT color=#cc33cc>-2usurf.info</FONT></EM></A></SPAN></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://aggregatorbrowsing.info"><EM><FONT color=#cc33cc>http://aggregatorbrowsing</FONT><FONT color=#cc33cc>.info</FONT></EM></A></SPAN></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN></FONT>&nbsp;</P><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"> <P align=center><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://imposesecuresurf.info"><EM><FONT color=#cc33cc>http://imposesecuresurf</FONT><FONT color=#cc33cc>.info</FONT></EM></A></SPAN></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><A href="http://homeequityloansecuresurf.info"><EM><FONT color=#cc33cc>http://homeequityloansecuresurf.info</FONT></EM></A></SPAN></SPAN></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"></SPAN></SPAN></FONT>&nbsp;</P><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"> <P align=center><EM><FONT color=#cc33cc><A href="http://kickanonymous.info"><FONT color=#cc33cc>http://kickanonymous</FONT><FONT color=#cc33cc>.info</FONT></A></FONT></EM></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://hellounknown.tk/"><FONT color=#cc33cc>http://hellounknown.tk</FONT><FONT color=#0066aa>/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><FONT color=#0066aa></FONT></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://beverywhere.tk/"><FONT color=#cc33cc>http://beverywhere.tk</FONT><FONT color=#0066aa>/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><FONT color=#0066aa></FONT></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://zoominthenet.tk/"><FONT color=#cc33cc>http://zoominthenet.tk</FONT><FONT color=#0066aa>/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><FONT color=#0066aa></FONT></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://cloakall.tk/"><FONT color=#cc33cc>http://cloakall.tk</FONT><FONT color=#0066aa>/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><FONT color=#0066aa></FONT></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://cloakplus.tk/"><FONT color=#cc33cc>http://cloakplus.tk</FONT><FONT color=#0066aa>/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><FONT color=#0066aa></FONT></EM>&nbsp;</P> <P align=center><EM><A href="http://usaisp.tk/"><FONT color=#cc33cc>http://usaisp.tk</FONT><FONT color=#0066aa>/</FONT></A></EM></P> <P align=center><EM><FONT size=1></FONT></EM>&nbsp;</P></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT> <P align=center><FONT face=""><FONT size=5><STRONG><FONT color=#33ccff>................</FONT><FONT color=#ff6600>...........</FONT><FONT color=#3333ff>............</FONT><FONT color=#cc33cc>..............</FONT><FONT color=#ff0000>........</FONT></STRONG></FONT></FONT><FONT face=""><FONT size=5><STRONG><FONT color=#ff0000>........</FONT><FONT color=#009900>...............</FONT></STRONG></FONT><FONT color=#444444 size=2> </FONT></FONT></P> <P></P> <P align=center><FONT color=#ff0099><FONT color=#cc33cc><FONT color=#ff0099><FONT size=6><FONT color=#cc33cc size=1></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ff0099><FONT color=#cc33cc><FONT color=#ff0099><FONT size=6><FONT color=#cc33cc>توجه</FONT><FONT color=#ff6600><FONT color=#ff6600>............... </FONT></FONT></FONT><FONT size=6><FONT color=#ff0000>همه بخوانند </FONT><FONT color=#33cc00>..............</FONT><FONT color=#3333ff> توج</FONT><FONT color=#3333ff>ه</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center>&nbsp;<FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></P> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER> <CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT face=""><FONT color=#cc33cc>راههای </FONT><FONT color=#ff0000>ارتباط با ما&nbsp;</FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT face=""></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT face=""></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT size=5>دوستان عزیز <FONT color=#ff0099>جهت انتقادات&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0099>وپیشنهادات </FONT><FONT color=#33ccff>ومشکلات سوالهای </FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT size=5><FONT color=#cc33cc></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT size=5><FONT color=#cc33cc>خودتان از چند طریق</FONT> میتوانید<FONT color=#ff6600> با ما در ارتباط باشید</FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#33cc00><FONT size=5><FONT face=""><FONT color=#ff0000></FONT></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#33cc00><FONT size=5><FONT face=""><FONT color=#ff0000>1.</FONT><FONT color=#009900>از طریق ایمیل</FONT> </FONT></FONT><A href="mailto:javanproxy@yahoo.com"><FONT color=#3333ff size=5 face="">javanproxy@yahoo.com</FONT></A></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT face=""></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00><FONT color=#ff0000 face=""></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>2.</FONT><FONT color=#cc33cc>از طریق ایدی ما در یاهو مسنجر</FONT>&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0000 face="Times New Roman">javanproxy</FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>3</FONT></FONT></FONT><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>.</FONT></FONT></FONT><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman">ازطریق قسمت <FONT color=#ff0000>نظرات</FONT> وازطریق تماس با <FONT color=#cc33cc>مدیردروبلاگ</FONT> </FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <P align=center><FONT size=5><FONT face=""><STRONG><FONT color=#33ccff>..............</FONT><FONT color=#ff6600>...........</FONT><FONT color=#3333ff>............</FONT><FONT color=#cc33cc>.............</FONT><FONT color=#ff0000>...............</FONT><FONT color=#009900>............</FONT></STRONG></FONT></FONT></P></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT face=""></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT face=""><FONT color=#33cc00><FONT color=#cc33cc>&nbsp;<FONT face="">راههای</FONT></FONT><FONT face="">&nbsp;</FONT></FONT></FONT><FONT face=""><FONT color=#33cc00>پیدا کردن </FONT><FONT color=#ff0000>ادرس جدید&nbsp;</FONT><FONT color=#3333ff>و</FONT> <FONT color=#00cccc>بدون فیلتر</FONT><FONT color=#009900>وبلاگ ما </FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT face=""></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT face=""></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#33cc00><FONT size=5><FONT face=""><FONT color=#ff0000>1.</FONT><FONT color=#009900>ارسال ایمیل به ما ودرخواست </FONT><FONT color=#cc33cc>ارسال ادرس جدید به&nbsp;ایمیل شما</FONT></FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=1 face=""></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="mailto:javanproxy@yahoo.com"><FONT color=#ff0000 size=5 face="">javanproxy@yahoo.com</FONT></A></FONT><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=5></CENTER></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00><FONT color=#ff0000 size=1 face=""></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>2.<FONT color=#00cccc>درخواست ارسال ادرس جدید وبدون فیلترازطریق پیام فرستادن</FONT> </FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc><FONT color=#33cc00><FONT color=#009900>به&nbsp;ایدی ما دریاهومسنجروارسال </FONT></FONT></FONT><FONT color=#cc33cc>ادرس جدید به ایدی شما</FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT color=#ff6600> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc><FONT color=#33cc00>لطفا ایدی ما</FONT><FONT color=#ff6600> </FONT><FONT color=#ff6600>رو دریاهو مسنجرتان ادد </FONT>نمایید</FONT>&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0000 face="Times New Roman">javanproxy</FONT></FONT></CENTER></FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000>3.<FONT color=#33cc00>درخبرنامه ما عضو شوید تا ادرس جدید</FONT> </FONT><FONT color=#ff6600>وبدون فیلتربه همراه </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#00cccc>فیلترشکنهای جدید به ایمیل شما ارسال شود</FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=+0><FONT size=5><FONT color=#009900>4</FONT></FONT><FONT size=5><FONT color=#009900>.</FONT><FONT color=#ff00cc>دوستان عزیزازاین به بعد</FONT> <FONT color=#33cc00>دیگرنگران گم کردن </FONT><FONT color=#3333ff>ادرس</FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#3333ff>جدید وبدون فیلتروبلاگمان نباشید </FONT><FONT color=#ff6600><FONT color=#3333ff>این&nbsp;فایل رو که پشتیبانی</FONT></FONT><FONT color=#cc33cc> وبلاگ&nbsp;&nbsp;</FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#cc33cc>&nbsp;&nbsp;</FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#cc33cc>ما هستش&nbsp;رو دانلود کنید</FONT><FONT color=#00cccc> لینگ دانلود درپایین این مطلب میباشد&nbsp;پس </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#00cccc></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff6600><FONT color=#00cccc>ازدانلود . فایل را ازحالت </FONT><FONT color=#ff0000>Zip</FONT> </FONT><FONT color=#009900>خارج کنید&nbsp;و برروی فایل </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#009900></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#009900>خارج شده کلیک کنید و یک مرورگر بازمیشود که درانجا ادرس </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#009900></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff6600><FONT color=#009900>جدید بدون فیلتروبلاگ ما نوشته شده است</FONT> دوستان عزیزاین فایل رو </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff6600></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff6600>درفایل دلخواهتان درکامپیوترتان </FONT><FONT color=#ff0000>همیشه نگاه دارید تا زمانی که </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000>ادرس ما فیلترشد با کلیک برروی</FONT><FONT color=#cc33cc> این فایل یک مرورگرجدیدی باز </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#cc33cc></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#cc33cc>میشود که درانجا ادرس جدید </FONT><FONT color=#00cccc>وبدون فیلترمان همیشه نوشته شده است</FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#00cccc></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff00ff><FONT color=#33cc00><FONT color=#00cccc>وبرروی ان&nbsp;ادرس&nbsp;کلیک نمایید</FONT></FONT></FONT><FONT color=#3333ff> و به راحتی وارد&nbsp;ادرس جدید </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#3333ff></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#3333ff>و&nbsp;بدون&nbsp;فیلتروبلاگمان میشوید&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff00ff><FONT color=#33cc00></FONT></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;<FONT color=#ff0000>&nbsp;<IMG src="http://www.sat2hd.net/images/icons/1-1.gif"></FONT>&nbsp;<A href="http://awp.ir/upload/uploads/1388376276.zip" target=_blank><FONT color=#ff0000 size=6><FONT color=#cc33cc>لینگ دانلود</FONT> کلیک کنید</FONT></A></FONT></FONT></CENTER></CENTER></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0099 size=5><FONT color=#cc33cc><FONT color=#ff0099><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000 size=5><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>5</FONT></FONT></FONT><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>.</FONT></FONT></FONT><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#33cc00>دوستان عزیز</FONT><FONT color=#3333ff>هرلحظه امکان فیلترشدن این وبلاگ&nbsp; </FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id522></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id523></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman">وجود دارد&nbsp;<FONT color=#009900>وممکنه دیگربه ما دسترسی نداشته باشید</FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff6600>اگربعد ازفیلترشدن این وبلاگ می خواهید </FONT>به وبلاگ های </FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000 size=5 face="Times New Roman">جدید ما دسترسی پیدا کنید<FONT color=#ff0000> <FONT color=#3333ff>لطفا درخبرنامه ما عضو شوید</FONT> </FONT>تا </FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>د</FONT><FONT color=#ff0000>رصورت فیلترشدن این&nbsp;وبلاگ&nbsp;ما بتوانیم</FONT><FONT color=#00cccc> ادرس جدید وبلاگمان را</FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id570></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#00cccc>به ایمیل شما ارسال کنیم</FONT>&nbsp;<FONT color=#33cc00>لطفا ادرس این وبلاگهای زیررا</FONT></FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#33cc00>&nbsp;یادداشت کنید</FONT><FONT color=#cc33cc> تا درصورت فیلترشدن این وبلاگ </FONT>بتوانید به </FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id533></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id534></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0000 size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff6600>وبلاگهای دیگرما مراجعه کنید </FONT>ادرسهای دیگرما درصورت </FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#009900 size=5 face="Times New Roman">فیلترشدن این وبلاگ</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</CENTER></CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT><STRONG>&nbsp;</STRONG><FONT size=6><FONT size=6>&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><FONT color=#ff0099 size=5><FONT color=#cc33cc><FONT color=#ff0099><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000 size=5><FONT color=#ff0000 size=5><FONT color=#ff0000><FONT size=6><ATOMICELEMENT id=ms__id543></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER><FONT color=#ff0099 size=5><FONT color=#cc33cc><FONT color=#ff0099><FONT face="Times New Roman"><FONT size=6> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="http://javanproxy2.mihanblog.com/"><FONT color=#3333ff size=6 face="Times New Roman"><EM>http://Javanproxy2.MihanBlog.Com</EM></FONT></A>&nbsp;&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id545></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="http://javanproxy3.mihanblog.com/"><FONT color=#ff6600 size=6 face="Times New Roman"><EM>http://Javanproxy3.MihanBlog.Com</EM></FONT></A>&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id547></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="http://javanproxy4.mihanblog.com/"><FONT size=6><EM><FONT color=#33cc00 face="Times New Roman">http://Javanproxy4.MihanBlog.Com</FONT></EM></FONT></A></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id549></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="http://javanproxy5.mihanblog.com/"><FONT color=#ff0000 size=6 face="Times New Roman"><EM>http://Javanproxy5.MihanBlog.Com</EM></FONT></A></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id551></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="http://javanproxy6.mihanblog.com/"><FONT color=#006600 size=6 face="Times New Roman"><EM>http://Javanproxy6.MihanBlog.Com</EM></FONT></A></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><ATOMICELEMENT id=ms__id553></ATOMICELEMENT></ATOMICELEMENT></ atomicelement></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></ATOMICELEMENT></ atomicelement></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></></ /></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="http://javanproxy7.mihanblog.com/"><FONT color=#00cccc size=6 face="Times New Roman"><EM>http://Javanproxy7.MihanBlog.Com</EM></FONT></A></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody>&nbsp;&nbsp;</CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="http://javanproxy8.mihanblog.com/"><FONT color=#ff0099 size=6 face="Times New Roman"><EM>http://Javanproxy8.MihanBlog.Com</EM></FONT></A></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><EM><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></EM></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody></CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody><A href="http://javanproxy9.mihanblog.com/"><FONT size=6><EM><FONT color=#cc33cc face="Times New Roman">http://Javanproxy9.MihanBlog.Com</FONT></EM></FONT></A><FONT color=#cc33cc size=3 face="Times New Roman"><EM>&nbsp;</EM></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER> <P align=center><BR><BR>&nbsp;</P> text/html 2011-10-24T10:58:33+01:00 javanproxy1.mihanblog.com پویا پویایی نرم افزار فیلترشکن جدید و قوی psiphon3 http://javanproxy1.mihanblog.com/post/18 <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=6><FONT color=#cc33cc>نرم افزار</FONT><FONT color=#00cccc> فیلترشکن </FONT><FONT color=#33cc00>جدید </FONT><FONT color=#3333ff>و</FONT> <FONT color=#ff6600>قوی</FONT> <FONT color=#ff0000>psiphon3</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc427.4shared.com/img/Oph9VVdV/s7/0.4101359099543562/Psiphon.jpg"><IMG style="WIDTH: 206px; HEIGHT: 81px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=Psiphon.jpg src="http://dc427.4shared.com/img/Oph9VVdV/s3/0.979300060537673/Psiphon.jpg" width=201 height=61></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#cc33cc><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A></FONT></SPAN></FONT><FONT color=#3333ff><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT size=6 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><IMG style="WIDTH: 48px; HEIGHT: 27px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=javanproxy1.jpg src="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s3/0.4676322574089734/javanproxy1.jpg" width=55 height=25></A></FONT></SPAN><FONT size=6>&nbsp;</FONT></FONT></SPAN><FONT size=6>درباره </FONT></FONT><FONT size=6><FONT color=#33ccff>نرم افزار</FONT><FONT color=#33cc00>فیلترشکن</FONT>&nbsp;<FONT color=#ff0000>psiphon3</FONT></FONT><FONT color=#ff0000>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><FONT size=5><IMG style="WIDTH: 48px; HEIGHT: 27px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=javanproxy1.jpg src="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s3/0.4676322574089734/javanproxy1.jpg" width=55 height=25></FONT></A></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><FONT size=5></FONT></A></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></P></FONT></FONT></FONT></FONT> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT size=5></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ff0000 face=Arial></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">سایفون ۳ یک ابزار جدید از شرکت سایفون است و جهت کمک به </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">استفاده از اینترنت، بدون محدودیت فیلترینگ، ایجاد گردیده است</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">این برنامه با بهره گیری از تکنولوژی پروکسی<FONT color=#ff0000> VPN و HTTP </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">بهترین امکان دسترسی به محتوای سایتها را به شما ارائه می دهد.</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">برنامه <FONT color=#cc33cc>سایفون ۳ </FONT>بطور اتوماتیک راه های متفاوت برای دسترسی </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif">به سرور&nbsp;<FONT color=#ff0000>VPN </FONT>سایفون را جستجو می کند تا امکان استفاده از </FONT></P></FONT></FONT> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">اینترنت بدون فیلتر را برای کاربر فراهم کند . <FONT color=#cc33cc>سایفون ۳</FONT> نیاز به </FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff size=5>ویندوز <FONT color=#ff0000>&nbsp;</FONT></FONT><FONT color=#3333ff><FONT size=5><FONT color=#ff0000>7 XP/ Vista</FONT> دارد.قابلیت استفاده از <FONT color=#cc33cc>سایفون ۳</FONT> با&nbsp; </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=5>سیستم عامل <FONT color=#ff0000>Mac OS X</FONT> </FONT><FONT size=5>وآندروید به زودی عرضه خواهد شد</FONT></FONT></FONT><BR></P> <P align=center><FONT size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc size=1></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc>اموزش نصب</FONT> <FONT color=#3366ff>و</FONT><FONT color=#009900>راه اندازی</FONT><FONT color=#00cccc> نرم افزار</FONT><FONT color=#ff6600>فیلترشکن</FONT> <FONT color=#ff0000>Tor Browser</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=1></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دوستان عزیز برای نصب این نرم افزار ابتدا به اخراین مطلب </FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>مراجعه کنید و نرم افزارفیلترشکن</FONT>&nbsp;<FONT color=#3333ff><FONT color=#ff0000>psiphon3</FONT> </FONT><FONT color=#3333ff>رو ازلینگ </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>دانلود&nbsp;نمایید پس از دانلود کردن فایل را از حالت</FONT> <FONT color=#ff0000>ZIP</FONT> <FONT color=#3333ff>خارج </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">کنید پس از این کاربرروی نرم افزارکلیک کنید تا برنامه&nbsp;اجرا شود&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">دوستان عزیز استفاده از این نرم افزار فیلترشکن بسیار راحت </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">است&nbsp;برای اطلاعات بیشتر درباره طریقه نصب و راه اندازی و </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">استفاده از این نرم افزار باید حتما&nbsp;از طریق لینک دانلود&nbsp;که نوشته </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">شده است طریقه نصب و راه اندازی&nbsp;نرم افزار فیلترشکن </FONT></P> <P align=center><FONT color=#009900 size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>psiphon3</FONT> <FONT color=#3333ff>که در&nbsp;اخر این مطلب می باشد را به همراه لینکی که </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#009900 size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#3333ff>نوشته شده است نرم افزار فیلترشکن</FONT> <FONT color=#ff0000>psiphon3</FONT> <FONT color=#3333ff>هر دوتا لینک ها </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">را دانلود کنید </FONT><FONT color=#009900 size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#3333ff>که یک فایل&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0000>PDF </FONT><FONT color=#3333ff>هستش که به صورت کامل و</FONT><FONT color=#ff0000> به </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#009900 size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>صورت تصویری به شما اموزش داده شده است </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#009900 size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#009900><FONT size=1></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT face=""><IMG src="http://www.sat2hd.net/images/icons/1-1.gif"></FONT>&nbsp; <A href="http://awp.ir/upload/uploads/1404220066.zip" target=_blank><FONT color=#cc33cc>لینگ دانلود</FONT><FONT color=#009900> اموزش&nbsp;کامل&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0000>Psiphon3</FONT><FONT color=#ff6600> کلیک کنید</FONT></A></P> <P align=center><FONT face=""><IMG src="http://www.sat2hd.net/images/icons/1-1.gif"></FONT>&nbsp;&nbsp;<A href="http://awp.ir/upload/uploads/1320466496.zip" target=_blank><FONT color=#cc33cc>لینگ دانلود</FONT><FONT color=#009900> نرم افزار</FONT><FONT color=#ff0000>Psiphon3</FONT><FONT color=#3333ff> برای دانلود </FONT><FONT color=#ff6600>کلیک کنید </FONT></A></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)">...................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">...............</SPAN></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">امیدوارم که تمام توضیحاتی که به صورت ساده برای شما دوستان </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">عزیز نوشتم با مشکلی مواجه نشده باشید و تمام مراحل نصب و </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">&nbsp;راه اندازی این نرم افزار رو با دقت انجام داده باشید و ازاینترنت </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">ازاد و بدون فیلترلذت ببرید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG><FONT face=""><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)">...................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">...............</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">دوستان عزیز سوالهای خودتونو و مشکلات&nbsp;مربوط به این</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">&nbsp;نرم افزار را وانتقادات و پیشنهادات خودتونو </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="">در قسمت <FONT color=#ff6600>نظرات وبلاگ </FONT>یا قسمت <FONT color=#009900>تماس با مدیر&nbsp;</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face=""><FONT color=#3333ff>و&nbsp;به وسیله ایمیل</FONT> </FONT></FONT><A href="mailto:javanproxy@yahoo.com"><FONT color=#ff0000 size=5 face="">javanproxy@yahoo.com</FONT></A><FONT size=5 face="">&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face=""><FONT color=#3333ff>یا از طریق </FONT><FONT color=#cc33cc>ایدی ما&nbsp;در یاهو مسنجر&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0000>javanproxy</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">ما در میان بگذارید</FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P></FONT></FONT> text/html 2011-10-20T22:29:50+01:00 javanproxy1.mihanblog.com پویا پویایی وی پی ان رایگان و پرسرعت hraicp (جدید) http://javanproxy1.mihanblog.com/post/9 <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"></DIV> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ff0000 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#33cc00><FONT size=5><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><FONT size=5></FONT></A></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099 size=5><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#33cc00><FONT color=#000000><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#33cc00><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><IMG style="WIDTH: 48px; HEIGHT: 27px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=javanproxy1.jpg src="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s3/0.4676322574089734/javanproxy1.jpg" width=55 height=25></A></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;وی پی ان</FONT></FONT><FONT size=5> <FONT color=#cc33cc>رایگان</FONT> <FONT color=#ff6600>و</FONT> <FONT color=#00cccc>پرسرعت</FONT> Hraicp <FONT color=#009900>(جدید) <SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099 size=5><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#33cc00><FONT color=#000000><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#33cc00><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><IMG style="WIDTH: 48px; HEIGHT: 27px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=javanproxy1.jpg src="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s3/0.4676322574089734/javanproxy1.jpg" width=55 height=25></A></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><FONT size=5></FONT></A></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دوستان عزیزکمیته رکن چهارم وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر </FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=1 face="Times New Roman"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#009900>درایران </FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#009900>اقدام به تولید نرم افزاروی پی ان رایگان </FONT><FONT color=#ff0000>وبدون </FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=1 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000>محدودیت وانتشار</FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000>آن کرده است</FONT>.<FONT color=#cc33cc>این اقدام درجهت مبارزه با </FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#cc33cc>فیلترینگ اینترنت و<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">حمایت ازگردش اطلاعات آزاد درایران </FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif">می باشد&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">. <FONT color=#ff6600>پس ازدانلود <SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">آن را ازحالت فشرده خارج و برنامه </FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff6600 size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff6600>را نصب کنید</FONT>. <FONT color=#3333ff>بعد ازنصب <SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">برنامه یک کانکشن وی پی ان ایجاد می </FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>شود </FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>که می توانید ازآن </FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>استفاده کنید</FONT><FONT color=#009900> این وی پی ان </FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#009900 size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#009900>تا مدت نا مشخصی رایگان میباشد</FONT><FONT color=#ff0000> و بیش ازهزارنفرمیتوانند ازان </FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif">استفاده کنند </FONT></SPAN></FONT></SPAN></P></FONT></SPAN></FONT></SPAN> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT size=6 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#33cc00><FONT color=#cc33cc size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT size=6 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#33cc00><FONT color=#cc33cc size=5></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT size=6 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#33cc00><FONT color=#cc33cc size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT size=6 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#33cc00><FONT color=#cc33cc size=5>امکاناتی که این سرویس وی پی ان داره این هستش که</FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT size=6 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#33cc00><FONT color=#cc33cc size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT size=6 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#33cc00> <P align=center><FONT color=#009900 size=5 face="times new roman,times,serif">1. تغییرهویت شما ازایرانی به امریکایی&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">2.جلوگیری ازشنود و پیگیری اطلاعات محرمانه شما </FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif">3.دسترسی به همه جورسایت</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff6600 size=5 face="times new roman,times,serif">4.نصب&nbsp;و استفاده&nbsp;بسیارساده وآسان </FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif">5.</FONT><A name=plans><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif">مبارزه با تحریماتی که برای کاربران ایرانی دراینترنت اعمال </FONT></A></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif">شده</FONT></P> <P align=center><FONT color=#00cccc size=5 face="times new roman,times,serif">6.بدون محدودیت زمانی وحجمی&nbsp;و نامحدود&nbsp;با سرعت بالا برای </FONT></P> <P align=center><FONT color=#00cccc size=5 face="times new roman,times,serif">بیش از 1000 کاربر </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">7. پرسرعت ترازنرم افزارهای فیلترشکن وسایتهای فیلترشکن</FONT></P></FONT></FONT></FONT></SPAN> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT size=6 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#33cc00>توجه</FONT> <FONT color=#33ccff>...............</FONT> <FONT color=#cc33cc>توجه</FONT> <FONT color=#ff6600>...............</FONT> <FONT color=#3333ff>توجه</FONT></FONT>&nbsp; </FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#cc33cc></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>دوستان عزیزبه دلیل زیاد بودن تعداد افراد استفاده کننده </FONT><FONT color=#cc33cc>ازاین وی </FONT></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#cc33cc size=1 face="times new roman,times,serif"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#cc33cc>پی ان من تعدادی یوزرنیم و پسورد را برای شما قرارمی دهم </FONT>اگر </FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=1 face="times new roman,times,serif"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif">نتوانستید به وی پی ان کانت بشید <FONT color=#009900>یکی یکی این یوزرنیم پسوردها رو </FONT></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#009900 size=1 face="times new roman,times,serif"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#009900>داخل کادرهای کانکشن وی پی ان تایپ کنید</FONT> <FONT color=#ff6600>تا با یکی از این </FONT></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff6600 size=1 face="times new roman,times,serif"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff6600 size=5 face="times new roman,times,serif">یوزرنیم پسوردها بتوانید اکانت شوید</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#ff6600></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#ff6600>لینگ دانلود کانکشن</FONT><FONT color=#3333ff> درزیرهمه این </FONT><FONT color=#33cc00>مطالب <FONT color=#ff0000>دراخر</FONT>می باشد&nbsp;</FONT></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#009900></FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#009900>یوزرنیم ها و پسورد های</FONT> <FONT color=#cc33cc>این کانکشن وی پی ان </FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#33cc00 size=5 face="times new roman,times,serif"> <P align=center>&nbsp;</P></FONT></SPAN> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff6600 size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp11<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp12<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp13<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp14<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#33cc00 size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp15<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#00cccc size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp16<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#666600 size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp17<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#339999 size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp18<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp19<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp20<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#009900 size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp21<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp22<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#993399 size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp23<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff6600 size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp24<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#00cccc size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp25<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#6666cc size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp26<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#cc9933 size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp27<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#996633 size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp28<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#993300 size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp29<BR>pass: hraicp</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">----------------</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#009900 size=5 face="times new roman,times,serif">user: hraicp30<BR>pass: hraicp<BR></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000>لینگ دانلود </FONT><FONT color=#3333ff>درزیراین </FONT><FONT color=#cc33cc>مطلب میباشد</FONT></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#009900><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#009900><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000>حجم&nbsp;فایل 300 کیلوبایت میباشد </FONT>دوستان عزیزی که ازاینترنت </FONT></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#009900><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#009900><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>هوشمند یا دایال اپ استفاده میکنند هم میتوانند ازاین</FONT><FONT color=#cc33cc> وی پی ان </FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#cc33cc><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">استفاده کنند</FONT> <FONT size=5><FONT color=#ff0000><FONT face="times new roman,times,serif">پس ازدانلود </FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">آن را ازحالت فشرده خارج و برنامه</FONT> </FONT></SPAN></FONT></FONT></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000>را نصب کنید</FONT>. <FONT color=#3333ff>بعد ازنصب <SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">برنامه یک کانکشن وی پی ان ایجاد <FONT color=#009900>می </FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#009900 size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#009900>شود <SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">که می توانید ازآن <SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">استفاده کنید</FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></P></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#009900> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>برای دانلود</FONT><FONT color=#ff6600> برروی </FONT>لینگ زیر<FONT color=#009900>کلیک کنید</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5 face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5 face="Times New Roman">حجم فایل<FONT color=#ff0000>&nbsp;300 کیلوبایت</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face=""></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT face=""><IMG src="http://www.sat2hd.net/images/icons/1-1.gif"></FONT>&nbsp;<A href="http://awp.ir/upload/uploads/1391697809.zip" target=_blank><FONT size=6 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000>لینگ دانلود </FONT><FONT color=#33cc00>برای دانلود </FONT><FONT color=#0066aa>کانکشن </FONT><FONT color=#cc33cc>کلیک کنید</FONT></FONT></A><A href="http://awp.ir/upload/uploads/1388376276.zip" target=_blank></A></P><A href="http://www.awp.ir/upload/uploads/1391697809.zip"><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT></A> <P align=center>&nbsp;</P></FONT></SPAN> text/html 2011-10-20T19:22:18+01:00 javanproxy1.mihanblog.com پویا پویایی نرم افزار فیلترشکن جدید و قوی Tor Browser http://javanproxy1.mihanblog.com/post/11 <FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"> <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"></DIV> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=6 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#cc33cc>نرم افزارفیلترشکن</FONT> <FONT color=#009900>جدید وقوی </FONT><FONT color=#ff0000>Tor Browser</FONT></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(812436019, 9634764);" href="http://dc213.4shared.com/img/ZDmRTau_/s7/0.6394440790374387/Tor_Browser.jpg"><IMG id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt="Tor Browser.jpg" src="http://dc213.4shared.com/img/ZDmRTau_/s3/0.37155087553342014/Tor_Browser.jpg" width=200 height=120></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">&nbsp;</FONT><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT size=6><FONT color=#3333ff>درباره</FONT> <FONT color=#ff6600>نرم افزار</FONT><FONT color=#009900>فیلترشکن</FONT> <FONT color=#ff0000>Tor Browser</FONT></FONT>&nbsp;&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT size=1 face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">نرم‌افزار<FONT color=#ff0000>Tor</FONT> برای محافظت ازارتباطات اینترنتی شما است و روش </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">کارآن به این شکل است که ارتباطات شما را درشبکه ای از </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">کامپیوترهای بازپخش کننده که توسط داوطلبان مختلف در سراسر </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">جهان اداره می شوند، انعکاس می‌دهد. به این ترتیب از اینکه کسی </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">بتواند ببیند که شما ازچه سایت‌هایی بازدید کرده‌اید جلوگیری می‌شود </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">همچنین از اینکه سایت‌هایی که به آنها می روید بتوانند مکان فیزیکی </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">شما را تشخیص دهند جلوگیری می‌‌شود و به شما امکان دسترسی به </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">سایت‌های مسدود شده داده می‌شود</FONT></P> <P align=center><FONT size=1 face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#cc33cc>اموزش نصب</FONT> <FONT color=#3366ff>و</FONT><FONT color=#009900>راه اندازی</FONT><FONT color=#00cccc> نرم افزار</FONT><FONT color=#ff6600>فیلترشکن</FONT> <FONT color=#ff0000>Tor Browser</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=1></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دوستان عزیز برای نصب این نرم افزار ابتدا به اخراین مطلب </FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>مراجعه کنید و نرم افزارفیلترشکن</FONT> <FONT color=#ff0000>Tor Browser</FONT><FONT color=#3333ff> رو ازلینگ </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>دانلود&nbsp;نمایید پس از دانلود کردن فایل را از حالت</FONT> <FONT color=#ff0000>ZIP</FONT> <FONT color=#3333ff>خارج </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">کنید پس از این کاربرروی نرم افزارکلیک کنید تا برنامه نصب </FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>شود پس از اتمام نصب این نرم افزاریک فایلی به اسم</FONT> <FONT color=#ff0000>Tor&nbsp;</FONT>&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#cc0000><FONT color=#ff0000>Browser</FONT> </FONT><FONT color=#3333ff>نمایان میشود بر روی این فایل کلیک کنید و در داخل این </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>فایل یک فایلی وجود دارد که نوشته شده است</FONT> <FONT color=#ff0000>Start Tor Browser</FONT> </FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>که عکس روش شبیه سیرهستش کلیک کنید سپس برنامه</FONT><FONT color=#ff0000> Tor </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000>Browser</FONT> <FONT color=#3333ff>باز میشود صبر کنید تا به سروروصل شود بعد ازاین </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">کار خود این نرم افزاربعد از تقریبا 1 دقیقه </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">مرورگری بازمی کند که فقط شما دراین </FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>مرورگر خود نرم افزار</FONT> </FONT><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000>Tor Browser</FONT> <FONT color=#3333ff>میتوانید فقط استفاده کنید و </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دسترسی به سایتهای فیلترشده داشته باشید با مرورگرهایی که شما </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">باز میکنید مانند فایرفکس واینترنت اکسپللوروغیره به هیچ عنوان </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">نمی توانید دسترسی به سایتهای فیلترشده داشته باشید فقط از </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">مرورگری که خود نرم افزاربازمی کند میتوانید استفاده کنید و </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">ادرس سایت فیلتر شده رو تایپ کنید و دسترسی به سایت فیلتر شده </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دسترسی پیدا کنید دوستان عزیزبرای خارج شدن ازبرنامه نرم </FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>افزار</FONT> <FONT color=#ff0000>Tor Browser </FONT><FONT color=#3333ff>باید برروی پنجره برنامه ای که باز شده </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">برروی جمله خروج کلیک کنید تا خارج شوید به همین راحتی</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=6 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000>مهم</FONT> </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">دوستان عزیز اگر درموقع نصب این نرم افزار نتوانیستید از این نرم </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">افزاراستفاده کنید و نمی توانید به سایتهای دسترسی پیدا کنین باید یک </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">مرحله رو انجام دهید که من در یک فایل<FONT color=#ff0000>&nbsp;PDF</FONT> برای شما اموزش </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">داده ام به صورت تصویری که چه کارهایی باید انجام دهید دوستان&nbsp; </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">عزیزبرای دسترسی به این فایل <FONT color=#ff0000>PDF</FONT> باید بر روی لینگ دانلود</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">&nbsp;اموزش&nbsp;نرم افزار <FONT color=#ff0000>Tor Browser </FONT>کلیک کنید و همچنین لینگ </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman">دانلود نرم افزار فیلترشکن <FONT color=#ff0000>Tor Browser </FONT>را دانلود نمایید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT face=""><IMG src="http://www.sat2hd.net/images/icons/1-1.gif">&nbsp;</FONT><A href="http://www.awp.ir/upload/uploads/1352019971.zip" target=_blank><FONT face=""><FONT color=#cc33cc>لینگ دانلود</FONT><FONT color=#009900> اموزش </FONT><FONT color=#ff0000>Tor Browser </FONT><FONT color=#ff6600>کلیک کنید</FONT></FONT></A></FONT></P> <P align=center><FONT face=""><IMG src="http://www.sat2hd.net/images/icons/1-1.gif">&nbsp;</FONT><A href="http://uploadkon.ir/uploads/d75cc0e8c3eab412448e85eb95d587c9.zip" target=_blank><FONT size=5><FONT face=""><FONT color=#cc33cc>لینگ دانلود</FONT><FONT color=#009900> نرم افزارفیلترشکن </FONT><FONT color=#ff0000>Tor Browser</FONT><FONT color=#ff6600> کلیک کنید</FONT></FONT></FONT></A></P> <P align=center><STRONG><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)">...................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">...............</SPAN></FONT></FONT></STRONG></P><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"> <P align=center><FONT color=#cc33cc face="">امیدوارم که تمام توضیحاتی که به صورت ساده برای شما دوستان </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT face=""><FONT color=#cc33cc>عزیزنوشتم با مشکلی مواجه نشده باشید </FONT><FONT color=#009900>وتمام مراحل نصب و </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT face=""><FONT color=#009900>&nbsp;راه اندازی این نرم افزاررو با دقت انجام داده باشید </FONT>وازاینترنت </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="">ازاد وبدون فیلترلذت ببرید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 face=""><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)">...................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">...............</SPAN></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="">دوستان عزیز سوالهای خودتونو و مشکلات&nbsp;مربوط به این</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="">&nbsp;نرم افزار را وانتقادات و پیشنهادات خودتونو </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT face=""><FONT color=#ff0000><FONT color=#009900>در قسمت نظرات وبلاگ</FONT> </FONT>یا قسمت <FONT color=#cc33cc>تماس با مدیر&nbsp;</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face=""><FONT color=#3333ff>و&nbsp;به وسیله ایمیل</FONT> </FONT><A href="mailto:javanproxy@yahoo.com"><FONT color=#ff0000 face="">javanproxy@yahoo.com</FONT></A><FONT face="">&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT face=""><FONT color=#3333ff>یا </FONT><FONT color=#ff6600>از طریق ایدی ما&nbsp;در یاهو مسنجر&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0000>javanproxy</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="">ما در میان بگذارید</FONT></SPAN></FONT></FONT></P></SPAN></FONT></FONT> text/html 2011-10-19T19:07:31+01:00 javanproxy1.mihanblog.com پویا پویایی نرم افزارفیلترشکن جدید و قوی Traffic Compressor http://javanproxy1.mihanblog.com/post/12 <P align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><FONT face="Times New Roman"></FONT></P> <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"><FONT face="Times New Roman"></FONT></DIV> <P align=center><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT color=#33cc00><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099 size=5><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT size=6><FONT color=#33cc00><FONT color=#000000><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#33cc00><FONT size=1><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099 size=5><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT size=6><FONT color=#33cc00><FONT color=#000000><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#33cc00><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#000000><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold" class=SmallCaption><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold" class=SmallCaption><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold" class=SmallCaption><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold" class=SmallCaption><FONT color=#3333ff size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099 size=5><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT size=6><FONT color=#33cc00><FONT color=#000000><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#33cc00><FONT size=1><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099 size=5><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT size=6><FONT color=#33cc00><FONT color=#000000><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#33cc00><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#000000><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099 size=5><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT size=6><FONT color=#33cc00><FONT color=#000000><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#33cc00><FONT size=1><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099 size=5><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT size=6><FONT color=#33cc00><FONT color=#000000><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#33cc00><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#000000><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman">نرم افزار</FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#00cccc>فیلترشکن</FONT><FONT color=#993399> <FONT color=#cc33cc>جدید</FONT> </FONT><FONT color=#009900>و</FONT> <FONT color=#ff6600>قوی</FONT> Traffic Compressor&nbsp; </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold" class=SmallCaption><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold" class=SmallCaption><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold" class=SmallCaption><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold" class=SmallCaption><FONT color=#3333ff size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099 size=5><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#33cc00><FONT color=#000000><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#33cc00><FONT size=1><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099 size=5><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#33cc00><FONT color=#000000><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#33cc00><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#000000><FONT size=1></FONT><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ff0000 face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold" class=SmallCaption><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold" class=SmallCaption><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold" class=SmallCaption><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold" class=SmallCaption><FONT color=#3333ff size=5><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(726555945, 9634764);" href="http://dc95.4shared.com/img/uIxUgT2g/s7/0.3295333427843511/Traffic_Compressor.jpg"><IMG style="WIDTH: 230px; HEIGHT: 136px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt="Traffic Compressor.jpg" src="http://dc95.4shared.com/img/uIxUgT2g/s3/0.6051331845934442/Traffic_Compressor.jpg" width=166 height=80></A></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#00cccc size=1></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#00cccc>درباره</FONT> <FONT color=#33cc00>نرم افزار</FONT><FONT color=#cc33cc>فیلترشکن</FONT> <FONT color=#ff6600>جدید</FONT>&nbsp;و <FONT color=#009900>قوی</FONT>&nbsp;<FONT color=#ff0000> Traffic Compressor&nbsp; </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=1 face="times new roman,times,serif"><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دوستان عزیزبا استفاده ازاین نرم افزارمیتوانید به کلیه سایتهای </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">فیلترشده درایران دسترسی داشته باشید واین نرم افزاردارای </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">سرعت نسبتا خوبی میباشد وای پی شما روتغییرمیده به ای پی </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">کشورخارجی وشما میتوانید با امنیت کامل ازاین نرم افزاراستفاده </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">نمایید </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=1 face="times new roman,times,serif"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#cc33cc>اموزش</FONT><FONT color=#33cc00> نصب </FONT>و <FONT color=#00cccc>راه اندازی </FONT><FONT color=#ff6600>نرم افز</FONT><FONT color=#ff6600>ار</FONT><FONT color=#ff0000>Traffic Compressor&nbsp;</FONT> </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=1 face="times new roman,times,serif"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دوستان عزیزحتما برای راه اندازی واستفاده ازاین نرم </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">افزارابتدا باید وارد سایت این نرم افزارشوید وثبت نام کنید ابتدا به </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">ادرس سایت زیرمراجعه کنید با فیلترشکن چون سایت زیرفیلتر </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">است</FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://www.tcompressor.com/Sign-Up.aspx"><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif">http://www.tcompressor.com/Sign-Up.aspx</FONT></A></P> <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">وقتی وارد این سایت میشود سه کادرخالی وجود دارد که اولیش </FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>هست</FONT><FONT color=#ff0000> Login </FONT><FONT color=#3333ff>که باید درداخل این کادرباید یوزرنیم </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دلخواه خودتونو وارد کنید و دردو کادرزیرکه نوشته است </FONT></P> <P><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif">&nbsp;<FONT color=#ff0000>Confirm E-mail Address و E-mail Address </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">ﺑاﯾﺪ داﺧﻞ اﯾﻦ دو کادرﺑاﯾﺪ ادرس&nbsp;ایمیل&nbsp;ﺧﻮدﺗﻮﻧﻮ ﺣتما ﺑﮫ ﺻﻮرت&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">کاﻣﻞ درداﺧﻞ اﯾﻦ دوکادراﺧﺮزﯾﺮوارد&nbsp;کنید&nbsp;کﮫ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧشان&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣتما ودرداﺧﻞ کادری که ﻧﻮﺷته ﺷﺪه اﺳﺖ</FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000>Address Confirm E-mail</FONT> </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دوﺑاره ﺑاﯾﺪ ﺣتما ادرس اﯾمیلتونودرداﺧﻞ اﯾﻦ کادرﺧالی ﺗاﯾﭗ&nbsp;ﻧماﯾﯿﺪ </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">وبعد&nbsp;ازاﻧجام دادن اﯾﻦ کاردرزﯾﺮاﯾﻦ کادرھا ﺗﯿک&nbsp;گزینه ای&nbsp;که&nbsp; </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">ﻧﻮﺷته ﺷﺪه شده است</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif">&nbsp;I have read and understand the Terms of Service&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif">and ACCEPT </FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>را ﺑﺰﻧﯿﺪ وبعد ازاﻧجام دادن&nbsp;اﯾﻦ کار ﺑﺮ روی دکمه&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0000>Sign Up&nbsp;</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">کلیک&nbsp;ﻧماﯾﯿﺪ&nbsp;ﻣانند ﺷﮑﻞ زﯾﺮاﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ</FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(726585571, 9634764);" href="http://dc95.4shared.com/img/hfOSCtwS/s7/0.5998027270283706/TrafficCompressor1.jpg"><STRONG><IMG style="WIDTH: 498px; HEIGHT: 346px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=TrafficCompressor1.jpg src="http://dc95.4shared.com/img/hfOSCtwS/s3/0.4916008166366018/TrafficCompressor1.jpg" width=490 height=298></STRONG></A></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><STRONG>&nbsp;</STRONG><FONT color=#3333ff>بعد ازاﻧجام دادن&nbsp;اﯾﻦ کارھا&nbsp;ایمیلی از ﻃﺮف&nbsp;همین&nbsp;ﻧﺮم افزار </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">ایمیلی&nbsp;چند ﺛاﻧﯿﮫ دﯾگر ﺑﺮای ﺷما ارﺳال ﻣﯿشود که&nbsp;دران ﯾﻮزرﻧﯿمی</FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>که در داخل کادر</FONT><FONT color=#ff0000>Login</FONT> <FONT color=#3333ff>ﻧﻮﺷته اﯾﺪ ﯾﻮزرﻧﯿﻢ ﺷماﺳﺖ</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">&nbsp; و ﭘسورد رو ﺷما ﻧمی ﺗﻮاﻧﯿﺪ&nbsp;اﻧتخاب کنید و داﺧﻞ اﯾﻦ اﯾمیل ھﻢ </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">ﯾﻮزرﻧﯿﻢ ارﺳال ﺷﺪه وھﻢ ﭘسوردش&nbsp;دوﺳتان عزﯾﺰﺣتما ﯾﻮزﻧﯿﻢ و </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">ﭘسورد را ﺣتما در ﯾک کاغذی&nbsp;ﯾادداﺷﺖ ﻧماﯾﯿﺪ ﺗا اﯾنکه ﯾﻮزرﻧﯿﻢ و </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">ﭘسورد ﺧﻮدﺗﻮﻧﻮفراﻣﻮش&nbsp;ﻧﮑنید و بعد از اﻧجام دادن اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷما </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="times new roman,times,serif">ﺑاﯾﺪ <FONT color=#cc33cc>ﺣتما ﺑﺮﻧاﻣﮫ ﻧﺮم&nbsp;افزارفیلترشکن رواز قسمت لینگ دانلود که </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif">دراﺧﺮاﯾﻦ ﻣﻄلب&nbsp;وﺟﻮد دارد داﻧلود ﻧماﯾﯿﺪ که حجم داﻧلود </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#cc33cc>ﺑسیارکم اﺳﺖ ﻧﺰدﯾک ﺑﮫ 2&nbsp;ﻣگاﺑاﯾﺖ ﻣﯿباﺷﺪ</FONT> و&nbsp;بعد ازداﻧلود کردن ﺑاﯾﺪ </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">ﺣتما اﯾﻦ ﺑﺮﻧاﻣﮫ&nbsp;&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">را ﺑﺮروی کاﻣپیوﺗﺮﺗان ﻧصب کنید بعد ازﭘاﯾان ﻧصب کاﻣپیوﺗﺮﺗان&nbsp; </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">ری اﺳتارت و ﯾا ﺧاﻣﻮش ﻣﯿشود و کا ﻣپیوﺗﺮﺗان رو روﺷﻦ کنید&nbsp;بعد </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">از ﻧصب اﯾﻦ ﻧﺮم افزار ﺑاﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮرا ﺣتما اﻧجام دھﯿﺪ ﺑا&nbsp; </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دقت&nbsp;بعد ازروﺷﻦ کردن کاﻣپیوترﭘنجره ای ﺑازﻣﯿشود ﻣاﻧند ﺷﮑﻞ </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">زیرکه نشان داده شده است که باید یوزرنیم و پسوردی که به ایمیل </FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>شما فرستاده شده است را وارد کنید و دکمه </FONT><FONT color=#ff0000>Ok</FONT><FONT color=#3333ff> را کلیک کنید</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(726585574, 9634764);" href="http://dc95.4shared.com/img/rxroWTEr/s7/0.7696541788389967/TrafficCompressor2.jpg"><STRONG><IMG style="WIDTH: 406px; HEIGHT: 263px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=TrafficCompressor2.jpg src="http://dc95.4shared.com/img/rxroWTEr/s3/0.14304885870794992/TrafficCompressor2.jpg" width=397 height=240></STRONG></A></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff size=5>حالا در</FONT><FONT color=#3333ff size=5>گوشه پایین صفحه راست کامپیوترتان درایکون پایین که&nbsp; </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">درشکل زیرنشان داده شده است</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">رﻧگ اﯾﻦ ﻧﺮم افزارقرﻣﺰ ﻣﯿباﺷﺪ وفعلا قاﺑﻞ اﺳتفاده وﯾا فعال ﻧشده&nbsp; </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">اﺳﺖ ﺑﺮای فعال کردن واﺳتفاده کردن از اﯾﻦ ﻧﺮم افزارﺑاﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">و&nbsp;ﺗنظﯿمات زﯾﺮرا اﻧجام دھﯿﺪ در&nbsp;گوشه پایین صفحه راست </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="times new roman,times,serif">کامپیوترتان درایکون پایین که&nbsp;درشکل زیرنشان داده </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="times new roman,times,serif">شده است ﺑﺮ روی ﻧﺮم افزارکلیک&nbsp;راﺳﺖ ﻧماﯾﯿﺪ وروی جمله <FONT color=#ff0000></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff size=5><FONT color=#ff0000>Preferences</FONT></FONT><FONT color=#3333ff size=5>کلیک</FONT><FONT color=#3333ff size=5>&nbsp;کنید مانند شکل زیر که نشان داده شده است</FONT><FONT color=#3333ff size=5>&nbsp;</FONT></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT face="times new roman,times,serif"><IMG style="WIDTH: 338px; HEIGHT: 226px" src="http://dc95.4shared.com/img/P02Ii3tN/s7/TrafficCompressor3.jpg" width=338 height=191></FONT></STRONG></P> <P align=center></FONT><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>یک پنجره ای بازمیشود که نوشته ﺷﺪه اﺳﺖ</FONT><FONT color=#ff0000>Preferences</FONT><FONT color=#444444> </FONT><FONT color=#3333ff>کلیک </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT color=#3333ff><FONT face="times new roman,times,serif">نمایید سپس درهمان پنجره درپایین پنجره برروی جمله&nbsp;&nbsp;<FONT color=#ff0000> </FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000>&nbsp;</FONT><FONT color=#3333ff><FONT color=#3333ff><FONT color=#ff0000>Check All</FONT> کلیک نمایید</FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif">&nbsp;مانند شکل زیرکه نشان داده شده است</FONT></P> <P align=center><FONT size=5><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(726585584, 9634764);" href="http://dc95.4shared.com/img/uKICessw/s7/TrafficCompressor4.jpg"><STRONG><FONT face="times new roman,times,serif"><IMG id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=TrafficCompressor4.jpg src="http://dc95.4shared.com/img/uKICessw/s3/TrafficCompressor4.jpg" width=427 height=507></FONT></STRONG></A><STRONG><FONT face="times new roman,times,serif">&nbsp;</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">ﺳپس در ھمان ﭘنجره&nbsp;ای&nbsp;که ھستید در ﺑاﻻی ﭘنجره ﺑﺮروی </FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>ﺟمله&nbsp;</FONT> <FONT color=#ff0000>Web</FONT> <FONT color=#3333ff>کلیک کنید وﺳپس ﭘنجره ﺟﺪﯾﺪ&nbsp;ی ﻇاھﺮﻣﯿشود دراﯾﻦ </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">ﭘنجره ﺷما ﺑاﯾﺪ ﺣتما ﺗﯿک دوجمله</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=2 face="times new roman,times,serif"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"><STRONG>Do&nbsp; not compress files of the following types </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=2 face="times new roman,times,serif"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"><STRONG>و</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=2 face="times new roman,times,serif"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"><STRONG>Do n ot compress pages already compressed with</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=2 face="times new roman,times,serif"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="times new roman,times,serif">را بردارید&nbsp;<FONT color=#ff0000>مانند شکل زیرکه اموزش داده شده است</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(726585587, 9634764);" href="http://dc95.4shared.com/img/rIn7Z4jc/s7/TrafficCompressor5.jpg"><STRONG><IMG id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=TrafficCompressor5.jpg src="http://dc95.4shared.com/img/rIn7Z4jc/s3/TrafficCompressor5.jpg" width=427 height=503></STRONG></A></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">سپس بعد از انجام دادن این کار در همان پنجره ای که هستید باید </FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>روی جمله </FONT><FONT color=#ff0000>Programs </FONT><FONT color=#3333ff>کلیک کنید و </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">پنجره جدید ظاهرمیشود دراین پنجره جدید شما باید تیک جمله</FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif">&nbsp; <FONT color=#ff0000>ANY program&nbsp; </FONT><FONT color=#3333ff>را حتما بردارید</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif">مانند شکل زیرکه اموزش داده شده است</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(726585590, 9634764);" href="http://dc95.4shared.com/img/YXNYxZhR/s7/TrafficCompressor6.jpg"><STRONG><IMG id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=TrafficCompressor6.jpg src="http://dc95.4shared.com/img/YXNYxZhR/s3/TrafficCompressor6.jpg" width=431 height=507></STRONG></A></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">سپس بعد ازانجام دادن این کاردرهمان پنجره ای که هستید در </FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>بالای پنجره برروی جمله</FONT>&nbsp; <FONT color=#ff0000>Other</FONT><FONT color=#3333ff> کلیک کنید سپس پنجره </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">جدیدی ظاهرمیشود دراین پنجره باید شما تیک گزینه</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif">Better Internet access&nbsp; speed</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">رابزنید حتما بعد از انجام دادن این کاردروسط همان پنجرهای که </FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>هستید برروی جمله</FONT>&nbsp;<FONT color=#ff0000>Advanced</FONT><FONT color=#3333ff> کلیک کنید ودرکنارجمله </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif">Number of server connection threads </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">شماره ای که درداخل کادرهستش را با فلشی که درکناران هستش </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">به عدد <FONT color=#ff0000>8</FONT> برسانید وبعد از انجام دادن این کاربرروی جمله </FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000>&nbsp;&nbsp;Advanced</FONT> <FONT color=#3333ff>کلیک کنید وتیک جمله&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff></FONT><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000>Maximum traffic saving&nbsp;</FONT><FONT color=#3333ff></FONT>&nbsp;<FONT color=#3333ff>را بزنید </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>حتما و سپس در پایین پنجره بر روی دکمه</FONT>&nbsp;<FONT color=#ff0000>ok</FONT><FONT color=#3333ff> کلیک کنید تا </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">پنجره بسته شود </FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif">مانند شکل زیر که نشان داده شده است</FONT></P> <P align=center><FONT size=6><FONT color=#cc33cc face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(726585594, 9634764);" href="http://dc95.4shared.com/img/FHZStwgA/s7/TrafficCompressor7.jpg"><STRONG><IMG id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=TrafficCompressor7.jpg src="http://dc95.4shared.com/img/FHZStwgA/s3/TrafficCompressor7.jpg" width=427 height=506></STRONG></A></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=6><FONT color=#cc33cc size=1 face="times new roman,times,serif"></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=6><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#cc33cc>مهم</FONT> <FONT color=#ff0000>...................</FONT> <FONT color=#ff0000>مهم </FONT><FONT color=#3333ff>...................</FONT> <FONT color=#33cc00>مهم</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=1 face="times new roman,times,serif"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif">دوستان عزیز برای اینکه بفهمید که این نرم افزار</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#cc33cc>فعال شده است و قابل استفاده می باشد</FONT> <FONT color=#009900>باید رنگ</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#009900 size=5 face="times new roman,times,serif">&nbsp;شکل نرم افزار درایکون گوشه راست&nbsp;صفحه <FONT color=#ff0000>به رنگ سبزباشد </FONT>تا </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#009900>بتوانید&nbsp;ازاین نرم افزاراستفاده کنید </FONT><FONT color=#3333ff>وازسایت های </FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">فیلترشده عبورکنید دوستان همیشه وقتی که که کامپیوترتان رو </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="times new roman,times,serif">روشن میکنید رنگ این نرم افزاردرگوشه<FONT color=#ff6600> راست پایین </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff6600 size=5 face="times new roman,times,serif">صفحه به رنگ قرمزاست باید 4 دقیقه صبرکنید تا </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff6600>این نرم افزاربه سرورش متصل شود </FONT><FONT color=#cc33cc>وبه رنگ نرم افزارسبز شود </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif">مشکلی ازنصب کردن نرم افزار شما وجود ندارد ونرم افزارتان </FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5 face="times new roman,times,serif">رو دستکاری نکنید </FONT></P> <P align=center><FONT color=#009900 size=5 face="times new roman,times,serif">جهت غیرفعال کردن این نرم افزاردرهمان ایکون گوشه راست </FONT></P> <P align=center><FONT color=#009900 size=5 face="times new roman,times,serif">پایین صفحه بر روی شکل نرم افزار </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#cc33cc><FONT color=#ff6600>کلیک راست کنید وجمله</FONT> </FONT><FONT color=#ff0000>Exit</FONT> <FONT color=#ff6600>را انتخاب کنید واین نرم افزرا غیر </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff6600 size=5 face="times new roman,times,serif">فعال میشود </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#cc33cc>حجم&nbsp;فایل</FONT><FONT color=#ff0000 size=6>1</FONT><FONT color=#00cccc>مگابایت</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff6600 face="times new roman,times,serif"></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff6600><FONT face="times new roman,times,serif">&nbsp;<FONT color=#ff0000>&nbsp;<IMG src="http://www.sat2hd.net/images/icons/1-1.gif">&nbsp;</FONT></FONT></FONT><A href="http://www.awp.ir/upload/uploads/1318575882.zip" target=_blank><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff6600>لینگ دانلود&nbsp;</FONT><FONT color=#33cc00>نرم افزار</FONT><FONT color=#ff0000>&nbsp;Traffic Compressor</FONT><FONT color=#cc33cc>&nbsp;کلیک کنید<STRONG> </STRONG></FONT></FONT></FONT></A></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG><FONT face="times new roman,times,serif"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)">...................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">...............</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">امیدوارم که تمام توضیحاتی که به صورت ساده برای شما دوستان </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">عزیز نوشتم با مشکلی مواجه نشده باشید و تمام مراحل نصب و </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">&nbsp;راه اندازی این نرم افزار رو با دقت انجام داده باشید و از اینترنت </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">ازاد و بدون فیلتر لذت ببرید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG><FONT face="times new roman,times,serif"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)">...................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">...............</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دوستان عزیز سوالهای خودتونو و مشکلات&nbsp;مربوط به این</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">&nbsp;نرم افزار را وانتقادات و پیشنهادات خودتونو </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="times new roman,times,serif">در قسمت <FONT color=#ff6600>نظرات وبلاگ </FONT>یا قسمت <FONT color=#009900>تماس با مدیر&nbsp;</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>و&nbsp;به وسیله ایمیل</FONT> </FONT></FONT><A href="mailto:javanproxy@yahoo.com"><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif">javanproxy@yahoo.com</FONT></A><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>یا از طریق </FONT><FONT color=#cc33cc>ایدی ما&nbsp;در یاهو مسنجر&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0000>javanproxy</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">ما در میان بگذارید</FONT></SPAN></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><BR><BR></FONT>&nbsp;</P> <P></P> text/html 2011-10-17T22:09:27+01:00 javanproxy1.mihanblog.com پویا پویایی نرم افزار فیلترشکن جدید و قوی Your-Freedom http://javanproxy1.mihanblog.com/post/5 <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=5><FONT color=#cc33cc><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><FONT size=5></FONT></A></FONT></SPAN><FONT size=6>نرم افزار</FONT></FONT></FONT><FONT size=6><FONT color=#00cccc>فیلترشکن</FONT> <FONT color=#33cc00>جدید</FONT> <FONT color=#3366ff>و</FONT><FONT color=#ff6600>قوی</FONT> <FONT color=#ff0000>your-freedom</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=5><FONT color=#009900></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=5><FONT color=#009900><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(726572428, 9634764);" href="http://dc95.4shared.com/img/MvnkJPno/s7/0.8451555856683242/Your_Freedom.jpg"></A><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><FONT size=5></FONT></A></FONT></SPAN><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(726572428, 9634764);" href="http://dc95.4shared.com/img/MvnkJPno/s7/0.8451555856683242/Your_Freedom.jpg"><IMG style="WIDTH: 267px; HEIGHT: 193px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt="Your Freedom.jpg" src="http://dc95.4shared.com/img/MvnkJPno/s3/0.6721193175226192/Your_Freedom.jpg" width=182 height=143></A>&nbsp;</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#009900 size=1 face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=5><FONT color=#009900><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><FONT size=5></FONT></A></FONT></SPAN><FONT size=6>درباره</FONT></FONT></FONT><FONT size=6> <FONT color=#cc33cc>نرم افزار</FONT><FONT color=#00cccc>فیلترشکن</FONT> <FONT color=#ff0000>your-freedom</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=2 face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>سایتی با نام</FONT> <FONT color=#ff0000>« آزادی شما »</FONT> <FONT color=#3333ff>به دلیل مسائل اخیردرایران ( و صد </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">البته تبلیغ سرویس خود ) برای ایرانیان امکانی درنظرگرفته که </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">نرم افزار پولی خود را به صورت رایگان و با سرعت </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">حداکثر <FONT color=#ff0000>۵۱۲ کیلوبایت </FONT>درثانیه ارائه میکند ( سرعتی که </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">در ایران کمترکسی کانکشن بیشتر از آنرا دارد واین ای پی شما رو </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">تغییرمی دهد وشما میتوانید به صورت مخفیانه و </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">بدون فیلترازاینترنت استفاده کنید با این کار <FONT color=#ff0000>ip</FONT> شما از <FONT color=#ff0000>ip</FONT> یک </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">شهروند ایرانی به <FONT color=#ff0000>ip</FONT>&nbsp;یک شهروند غیرایرانی&nbsp;تغییر </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">&nbsp;میکند و شما با این نرم افزارفیلترشکن میتوانید به کلیه سایتهای </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">فیلتر شده دسترسی پیدا کنید</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face="Times New Roman"><BR></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3 face="Times New Roman"><FONT size=5><FONT color=#cc33cc>اموزش ثبت نام</FONT> <FONT color=#00cccc>و</FONT><FONT color=#009900>نصب نرم افزار</FONT><FONT color=#3333ff>فیلترشکن</FONT> <FONT color=#ff0000>Your-Freedom</FONT><FONT color=#ff6600> به </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face="Times New Roman"><FONT color=#ff6600 size=5>صورت کامل</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face="Times New Roman"><FONT color=#3333ff size=5></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3 face="Times New Roman"><FONT color=#3333ff size=5>دوستان عزیزبرای اموزش ثبت نام وراه اندازی&nbsp;ونصب نرم </FONT></FONT><FONT size=3 face="Times New Roman"><FONT size=5></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face="Times New Roman"><FONT size=5><FONT color=#3366ff><FONT color=#3333ff>افزارفیلترشکن</FONT> </FONT><FONT color=#ff0000>Your-Freedom</FONT> <FONT color=#3333ff>که به صورت کامل دریک فایل </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face="Times New Roman"><FONT size=5><FONT color=#ff0000>PDF</FONT> <FONT color=#3333ff>به صورت تصویری به صورت مرحله به مرحله توضیح داده </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face="Times New Roman"><FONT size=5><FONT color=#3333ff>شده است دوستان عزیز شما باید فایل </FONT><FONT color=#ff0000>PDF</FONT> <FONT color=#3333ff>رو به همراه نرم افزار</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face="Times New Roman"><FONT size=5><FONT color=#ff0000>Your-Freedom</FONT><FONT color=#3333ff> ازطریق لینک دانلود زیردانلود نمایید لینگ</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face="Times New Roman"><FONT size=5><FONT color=#3333ff>دانلود نرم افزارفیلترشکن جدا می باشد ولینگ فایل </FONT><FONT color=#ff0000>PDF</FONT> <FONT color=#3333ff>هم جدا </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face="Times New Roman"><FONT color=#3333ff size=5>می باشد هردولینک رو که دراخراین مطلب هستش دانلود نمایید </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face="Times New Roman"><FONT size=5><FONT color=#ff0000 size=6>مهم</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#cc33cc face="">دوستان عزیزحتما برای راه اندازی واستفاده ازاین نرم </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#cc33cc>افزارابتدا باید وارد سایت این نرم افزارشوید و</FONT><FONT color=#009900>ثبت نام کنید </FONT>ابتدا به </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">ادرس سایت زیرمراجعه کنید بوسیله سایت فیلترشکن وارد سایت </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">زیرشوید&nbsp;چون سایت زیرفیلترمیباشد</FONT></P> <P align=center><FONT size=1></FONT>&nbsp;</P></FONT> <P align=center><FONT size=3><A href="http://www.your-freedom.net/index.php?id=170&amp;L=0" target=_blank><FONT color=#ff0000 size=5 face="">http://www.your-freedom.net/index.php?id=170&amp;L=0</FONT></A></FONT></P> <P align=center><A href="http://www.awp.ir/upload/uploads/1338872710.zip" target=_blank><FONT color=#ff6600></FONT></A></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000 face="Times New Roman">&nbsp;</P> <P align=center><IMG src="http://www.sat2hd.net/images/icons/1-1.gif">&nbsp;<A href="http://www.awp.ir/upload/uploads/1388279768.zip" target=_blank><FONT color=#cc33cc>لینگ دانلود</FONT><FONT color=#009900> نرم افزار&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0000>Your Freedom </FONT><FONT color=#ff6600>کلیک کنید</FONT></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG src="http://www.sat2hd.net/images/icons/1-1.gif">&nbsp;<A href="http://www.awp.ir/upload/uploads/1338872710.zip" target=_blank><FONT color=#cc33cc>لینگ دانلود</FONT><FONT color=#009900> اموزش و نصب&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0000>Your Freedom</FONT><FONT color=#ff6600>&nbsp;کلیک&nbsp;کنید</FONT></A></P></FONT></FONT> <P align=center><FONT size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000 size=1 face="Times New Roman"></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000 face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)">...................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">...............</SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="Times New Roman">&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#cc33cc face="">امیدوارم که تمام توضیحاتی که به صورت ساده برای شما دوستان </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT face=""><FONT color=#cc33cc>عزیزنوشتم با مشکلی مواجه نشده باشید </FONT><FONT color=#009900>وتمام مراحل نصب و </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT face=""><FONT color=#009900>&nbsp;راه اندازی این نرم افزاررو با دقت انجام داده باشید </FONT>وازاینترنت </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="">ازاد وبدون فیلترلذت ببرید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 face=""><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)">...................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">...............</SPAN></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="">دوستان عزیز سوالهای خودتونو و مشکلات&nbsp;مربوط به این</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="">&nbsp;نرم افزار را وانتقادات و پیشنهادات خودتونو </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT face=""><FONT color=#ff0000><FONT color=#009900>در قسمت نظرات وبلاگ</FONT> </FONT>یا قسمت <FONT color=#cc33cc>تماس با مدیر&nbsp;</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face=""><FONT color=#3333ff>و&nbsp;به وسیله ایمیل</FONT> </FONT><A href="mailto:javanproxy@yahoo.com"><FONT color=#ff0000 face="">javanproxy@yahoo.com</FONT></A><FONT face="">&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT face=""><FONT color=#3333ff>یا </FONT><FONT color=#ff6600>از طریق ایدی ما&nbsp;در یاهو مسنجر&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0000>javanproxy</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="">ما در میان بگذارید</FONT></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-10-16T22:45:49+01:00 javanproxy1.mihanblog.com پویا پویایی نرم افزارفیلترشکن پوف (puff) جدید و قوی http://javanproxy1.mihanblog.com/post/10 <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"></DIV> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=6><FONT color=#3333ff><FONT color=#33cc00><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099 size=5><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#33cc00><FONT color=#000000><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#33cc00><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><IMG style="WIDTH: 48px; HEIGHT: 27px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=javanproxy1.jpg src="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s3/0.4676322574089734/javanproxy1.jpg" width=55 height=25></A></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;نرم افزار</FONT><FONT color=#ff6600>فیلترشکن</FONT> <FONT color=#3333ff>پوف </FONT><FONT color=#ff0000>(puff)</FONT><FONT color=#cc33cc> جدید</FONT><FONT size=1><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#cc33cc><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>&nbsp;<SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099 size=5><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT size=6><FONT color=#009900><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#33cc00><FONT color=#000000><SPAN style="WHITE-SPACE: nowrap"><FONT color=#33cc00><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><IMG style="WIDTH: 48px; HEIGHT: 27px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=javanproxy1.jpg src="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s3/0.4676322574089734/javanproxy1.jpg" width=55 height=25></A></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"></A></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=6><FONT color=#3333ff><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=6><FONT color=#3333ff><FONT color=#3333ff size=1 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(797591321, 9634764);" href="http://dc391.4shared.com/img/VEni_AjK/s7/puff.jpg"></A></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=6><FONT color=#3333ff><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=6><FONT color=#3333ff><FONT color=#3333ff size=1 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(797612708, 9634764);" href="http://dc390.4shared.com/img/r6WDJ2oD/s7/0.6558856921402073/puff1.jpg"></A><A href="http://www.4shared.com/photo/r6WDJ2oD/puff1.html"></A></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff size=5> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=6><FONT color=#3333ff><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=6><FONT color=#3333ff><FONT color=#3333ff size=1 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(797612708, 9634764);" href="http://dc390.4shared.com/img/r6WDJ2oD/s7/0.6558856921402073/puff1.jpg"><IMG id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=puff1.jpg src="http://dc390.4shared.com/img/r6WDJ2oD/s3/0.41355256539277074/puff1.jpg" width=373 height=244></A><A href="http://www.4shared.com/photo/r6WDJ2oD/puff1.html"></A></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P></FONT></FONT> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff size=5>این نرم افزاربه زبان چینی می باشد وازجمهوری خلق چین با سرور </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff size=5>امریکایی می باشد وهمچنین کاربران اینترنتی سایرکشورها ازجمله </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff size=5>ایران می توانند ازان استفاده کنند درحال حاضراین نرم افزار </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff size=5>رایگان میباشد وجدید وقابل استفاده میباشد</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=6><FONT color=#3333ff>طریقه</FONT> <FONT color=#ff0000>نصب</FONT> <FONT color=#33cc00>و</FONT><FONT color=#cc33cc>تنظیم</FONT><FONT color=#ff0000> و</FONT><FONT color=#ff6600>ر</FONT><FONT color=#ff6600>اه اندازی </FONT><FONT color=#33cc00>نرم افزار</FONT><FONT color=#cc33cc>(puff)</FONT></FONT></FONT> </P> <P></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دوستان عزیزبرای استفاده ازاین نرم افزارپس از</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دانلود نرم افزارروی برنامه کلیک کنید </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">&nbsp; سپس پنجره ای بازمی شود که درشکل زیربه شما نشان داده ایم </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">که هرکدام ازاین کلیدها برای چه کاری می باشد حتما دقت کنید </FONT></P> <P align=center><IMG id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=puff.jpg src="http://dc391.4shared.com/img/VEni_AjK/s3/puff.jpg" width=490 height=319><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(797591321, 9634764);" href="http://dc391.4shared.com/img/VEni_AjK/s7/puff.jpg"><FONT color=#0066aa></FONT></A></P> <P align=center><FONT color=#0066aa size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT></P> <P align=center><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc362.4shared.com/img/vZDqUKAb/s7/0.19413414892013603/puff.jpg"><FONT color=#0066aa size=5></FONT></A></P><FONT face="times new roman,times,serif"></FONT> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff><FONT size=5>نحوه <FONT color=#00cccc>تنظیم</FONT> نرم افزار<FONT color=#cc33cc>فیلترشکن </FONT><FONT color=#33cc00>پوف</FONT> درمروگر<FONT color=#ff0000>Internet Explorer</FONT> <FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=5><FONT color=#3333ff>دوستان عزیز برای شروع&nbsp;یا استفاده ازاین نرم افزاربرنامه <FONT face="times new roman,times,serif"></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">روی کلید&nbsp;متصل شدن به سرور&nbsp;کلیک کنید&nbsp;که درشکل بالا نوشته شده </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>است&nbsp;یعنی ازبالا روی اولین دکمه کلیک می کنید </FONT>سپس درمرورگر</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000>&nbsp;Internet Explorer</FONT> </FONT></FONT><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif">دربالای پنجره ونوارمنوبرروی </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff><FONT size=5><FONT color=#ff0000><FONT face="times new roman,times,serif">t</FONT>ools </FONT>کلیک کنید ازمنویی که ظاهرمی شود آخرین گزینه یعنی</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff><FONT size=5>&nbsp;<FONT color=#ff0000>Internet Options</FONT> را انتخاب کنید&nbsp;ودرپنجره ای<FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif">&nbsp;</FONT></FONT></P></FONT></FONT> <P align=center><FONT size=5><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif">که بازمیشود روی جمله <FONT color=#ff0000>connections</FONT>&nbsp;کلیک کنید </FONT><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif">و روی&nbsp;دکمه <FONT color=#ff0000></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5><FONT color=#ff0000>settings</FONT> کلیک کنید ومانند شکل زیرکه نوشته ام </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">انجام دهید این اعداد زیررا با دقت روی کادرهای&nbsp;زیرکه در </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5>قسمت<FONT color=#ff0000> settings </FONT>وجود دارد بنویسید&nbsp;وروی جمله&nbsp;<FONT color=#ff0000>use the </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5><FONT color=#ff0000>same proxy server for all protocols&nbsp;</FONT><FONT color=#3333ff>تیک ان را بزنید&nbsp;تا </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff><FONT size=5>مستطیلهای پایین آن فعال شود واکنون اعداد زیررا </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5>وارد کنید<FONT color=#ff0000>Address: 127.0.0.1 Port:1984&nbsp;<FONT color=#3333ff>سپس تمام </FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000><FONT color=#3333ff size=5>پنجره ها را <FONT color=#ff0000>OK</FONT> کنید</FONT></P></FONT></FONT></FONT></FONT> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">یک پنجره جدید اینترنت اکسپللوربازکنید وادرس سایت فیلتر </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">شده را درقسمت<FONT color=#ff0000> address </FONT>ادرس سایت فیلترشده را تایپ کنید </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دوستان عزیزشما اگرتمام این کارهایی را که گفتم به دقت انجام </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">داده باشید بدون هیچ مشکلی می توانید ازاین نرم افزاراستفاده </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">کنید استفاده ازاین نرم افزاربسیارساده می باشد</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#33cc00>حتما بخوانید</FONT><FONT color=#ff6600>.........</FONT> مهم <FONT color=#00cccc>.........</FONT><FONT color=#cc33cc>حتما بخوانید</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff size=5>دوستان عزیزی که از فقط مودم های جدید <FONT color=#cc33cc>وایرلس داروبی سیمی </FONT></FONT><FONT size=5></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#cc33cc>Lan داراستفاده میکنند </FONT>باید درمروگراینترنت اکسپللورحتما باید به </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face="times new roman,times,serif">جای کلیک کردن روی جمله <FONT color=#ff0000>Settings&nbsp;<FONT color=#3333ff>باید</FONT> حتما </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff size=5><FONT color=#ff0000>روی&nbsp;LAN</FONT></FONT><FONT color=#3333ff size=5><FONT color=#ff0000>&nbsp;Settings&nbsp;رو کلیک کنند و</FONT><FONT color=#3333ff>این مراحل تنظیماتو که در </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff size=5><FONT color=#3333ff>بالا نوشته شده است را باید انجام دهید</FONT><FONT color=#ff0000> حتما</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000 size=5></FONT><FONT color=#3333ff size=5><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc391.4shared.com/img/zo432EuJ/s7/0.31707164408131827/puff-Explorer2.jpg"><FONT size=5><IMG id=imageM class=absmid title="برای بزرگنمایی کلیک کنید" alt=puff-Explorer2.jpg src="http://dc391.4shared.com/img/zo432EuJ/s3/0.5734680615485139/puff-Explorer2.jpg" width=490 height=622></FONT></A></P></FONT></FONT> <P align=center><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc391.4shared.com/img/zo432EuJ/s7/0.31707164408131827/puff-Explorer2.jpg"><FONT size=5></FONT></A></P> <P align=center><FONT color=#ff6600 size=5></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دوستان عزیزاگرشما می خواهید ازاین برنامه نرم افزار </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">فیلترشکن خارج شوید باید این کارهایی که می نویسم به دقت انجام </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دهید برای خروج که درشکل زیرمی بینید برای خروج روی </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دکمه&nbsp;خروج برنامه کلیک کنید شما از برنامه خارج می شوید </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">سپس روی<FONT color=#ff0000> tools </FONT>کلیک کنید وگزینه&nbsp;<FONT color=#ff0000>internet options&nbsp;</FONT>کلیک </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5>کنید ودرپنجره ای که بازمی شود روی جمله <FONT color=#ff0000>connections&nbsp;</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">کلیک کنید وروی&nbsp;دکمه <FONT color=#ff0000>settings</FONT> کلیک کنید ومانند شکل زیرکه </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">نوشته ام انجام دهید این اعداد زیررا ازروی کادرهای&nbsp;زیر </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5>که درقسمت <FONT color=#ff0000>settings</FONT> وجود دارد&nbsp;پاک کنید وروی جمله<FONT color=#ff0000>&nbsp;use the </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5><FONT color=#ff0000>same proxy server for all protocols</FONT>&nbsp;تیک ان را حتما </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5>بردارید&nbsp;تا مستطیلهای پایین آن غیرفعال شود سپس تمام </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5>پنجره ها را <FONT color=#ff0000>OK </FONT>کنید وبه همین راحتی ازاین برنامه خارج میشود</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5>&nbsp;امیدوارم&nbsp;از اینترنت بدون فیلتربا استفاده ازاین <FONT color=#3333ff>نرم افزارفیلترشکن </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>لذت ببرید من تا انجایی که تنواستم </FONT>به صورتی اموزش دادم </FONT></P><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff size=5> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">که کسی با مشکل برنخوره درمروگراینترنت اکسپللور</FONT></P> <P align=center></FONT></FONT><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099><FONT color=#ff6600><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#cc33cc><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#33cc00><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099><FONT color=#33cc00><FONT size=1><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099><FONT color=#ff6600><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#cc33cc><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#33cc00><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099><FONT color=#33cc00><FONT size=1><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc349.4shared.com/img/PzXalRMO/s7/0.3444851947948394/puff-Explorere1.jpg"><FONT size=5><IMG id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=puff-Explorere1.jpg src="http://dc349.4shared.com/img/PzXalRMO/s3/0.6803178714311156/puff-Explorere1.jpg" width=490 height=622></FONT></A></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc349.4shared.com/img/PzXalRMO/s7/0.3444851947948394/puff-Explorere1.jpg"><FONT size=5></FONT></A>&nbsp;</FONT></P> <P></P> <P align=center><FONT color=#ff6600 size=1><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc274.4shared.com/img/Ku6YOpZV/s7/0.4399812532063576/puff-Explorer1.jpg"></A></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff6600 face="times new roman,times,serif"><FONT size=5><FONT color=#3333ff>&nbsp;( نحوه تنظیم <FONT color=#cc33cc>نرم افزار</FONT><FONT color=#009900>فیلترشکن</FONT> پوف درمروگر</FONT><FONT color=#ff0000>FireFox )</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5>درمرورگر</FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000>&nbsp;Fire Fox</FONT>&nbsp;</FONT></FONT><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif">دربالای پنجره ونوارمنوبرروی </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff><FONT size=5><FONT color=#ff0000><FONT face="times new roman,times,serif">t</FONT>ools </FONT>کلیک کنید ازمنویی که ظاهرمی شود آخرین گزینه یعنی</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff><FONT size=5>&nbsp;<FONT color=#ff0000> Options</FONT> را انتخاب کنید&nbsp;و پنجره ای بازمیشود وبرروی اخرین </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff><FONT size=5>گزینه <SPAN dir=rtl><FONT color=#ff0000 face="times new roman,times,serif">Advanced <FONT color=#3333ff>کلیک کنید وپنجره جدیدی بازمیشود وبرروی </FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff><FONT size=5><SPAN dir=rtl><FONT color=#ff0000 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff>جمله</FONT> Settings <FONT color=#3333ff>کلیک نمایید وپنجره جدید بازمیشود ومانند شکل </FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><SPAN dir=rtl><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">&nbsp;زیرکه نوشته ام انجام دهید روی جمله&nbsp;</FONT></SPAN></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff><SPAN dir=rtl><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT face="times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Manual proxy Configuration&nbsp;<FONT color=#3333ff>تیک ان را بزنید&nbsp;تا </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff><FONT size=5>مستطیلهای پایین آن فعال شود واکنون اعداد زیررا </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5>وارد کنید<FONT color=#ff0000>Address: 127.0.0.1 Port:1984&nbsp;<FONT color=#3333ff>سپس تمام </FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000><FONT color=#3333ff size=5>پنجره ها را <FONT color=#ff0000>OK</FONT> کنید</FONT></FONT></FONT></P><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">یک پنجره جدید مروگر فایرفکس بازکنید وادرس سایت فیلتر </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">شده را درقسمت<FONT color=#ff0000> address </FONT>ادرس سایت فیلترشده را تایپ کنید </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">دوستان عزیزشما اگرتمام این کارهایی را که گفتم به دقت انجام </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">داده باشید بدون هیچ مشکلی می توانید ازاین نرم افزاراستفاده </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif">کنید استفاده ازاین نرم افزاربسیارساده می باشد </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#ff6600><FONT color=#ff0000>لینگ دانلود&nbsp;</FONT></FONT><FONT color=#009900>نرم افزار<FONT color=#ff0000 size=6>puff </FONT>درزیر</FONT><FONT color=#ff0000><FONT color=#cc33cc>این عکس های</FONT> </FONT><FONT color=#ff6600>زیرمی باشد&nbsp;</FONT></FONT></SPAN></FONT></P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN> <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT></P><FONT face="times new roman,times,serif"><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099><FONT color=#ff6600><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#cc33cc><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#33cc00><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099><FONT color=#33cc00> <P align=center><FONT color=#ff6600 size=5><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc274.4shared.com/img/Ku6YOpZV/s7/0.4399812532063576/puff-Explorer1.jpg"></A></FONT></P> <P align=center><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc391.4shared.com/img/M4H1r5dk/s7/0.7163049710437907/puff-Fire_Fox2.jpg"><FONT size=5></FONT></A><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099><FONT color=#ff6600><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#cc33cc><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#33cc00><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099><FONT color=#33cc00><FONT size=5><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc391.4shared.com/img/M4H1r5dk/s7/0.7163049710437907/puff-Fire_Fox2.jpg"><FONT size=5><IMG style="WIDTH: 495px; HEIGHT: 631px" id=imageM class=absmid title="برای بزرگنمایی کلیک کنید" alt="puff-Fire Fox2.jpg" src="http://dc391.4shared.com/img/M4H1r5dk/s3/0.21775157287886626/puff-Fire_Fox2.jpg" width=490 height=623></FONT></A>&nbsp;</FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099><FONT color=#ff6600><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#cc33cc><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#33cc00><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: x-small"><FONT color=#ff0099><FONT color=#33cc00> <P align=center><FONT color=#ff6600 size=5><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc274.4shared.com/img/Ku6YOpZV/s7/0.4399812532063576/puff-Explorer1.jpg"></A></FONT></P></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN><FONT color=#ff6600 size=5> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#3333ff size=5> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="times new roman,times,serif"></FONT></P></FONT></FONT></FONT> <P></P> <P align=center><FONT size=5><FONT color=#cc33cc><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc360.4shared.com/img/_ztMXfas/s7/0.5242157668605064/puff-Fire_Fox1.jpg"></A></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><FONT color=#cc33cc><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc360.4shared.com/img/_ztMXfas/s7/0.5242157668605064/puff-Fire_Fox1.jpg"><IMG style="WIDTH: 495px; HEIGHT: 631px" id=imageM class=absmid title="برای بزرگنمایی کلیک کنید" alt="puff-Fire Fox1.jpg" src="http://dc360.4shared.com/img/_ztMXfas/s3/0.8219307763580874/puff-Fire_Fox1.jpg" width=490 height=623></A></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face=""></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT face=""></FONT><IMG src="http://www.sat2hd.net/images/icons/1-1.gif">&nbsp; <A href="http://www.awp.ir/upload/uploads/1392983821.zip" target=_blank><FONT size=5><FONT color=#ff0000>لینگ دانلود </FONT><FONT color=#009900>نرم افزارفیلترشکن </FONT><FONT color=#3333ff>puff </FONT><FONT color=#cc33cc>کلیک کنید</FONT></FONT></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ff0000 face="Times New Roman"><STRONG><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)">...................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">...............</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5 face="">امیدوارم که تمام توضیحاتی که به صورت ساده برای شما دوستان </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT face=""><FONT size=5><FONT color=#cc33cc>عزیزنوشتم با مشکلی مواجه نشده باشید </FONT><FONT color=#009900>وتمام مراحل نصب و </FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT face=""><FONT size=5><FONT color=#009900>&nbsp;راه اندازی این نرم افزاررو با دقت انجام داده باشید </FONT>وازاینترنت </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">ازاد وبدون فیلترلذت ببرید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 face=""><STRONG><FONT size=5><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)">...................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">...............</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">دوستان عزیز سوالهای خودتونو و مشکلات&nbsp;مربوط به این</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">&nbsp;نرم افزار را وانتقادات و پیشنهادات خودتونو </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT face=""><FONT size=5><FONT color=#ff0000><FONT color=#009900>در قسمت نظرات وبلاگ</FONT> </FONT>یا قسمت <FONT color=#cc33cc>تماس با مدیر&nbsp;</FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face=""><FONT size=5><FONT color=#3333ff>و&nbsp;به وسیله ایمیل</FONT> </FONT></FONT><A href="mailto:javanproxy@yahoo.com"><FONT color=#ff0000 size=5 face="">javanproxy@yahoo.com</FONT></A><FONT size=5 face="">&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT face=""><FONT size=5><FONT color=#3333ff>یا </FONT><FONT color=#ff6600>از طریق ایدی ما&nbsp;در یاهو مسنجر&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0000>javanproxy</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">ما در میان بگذارید</FONT></P></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT> text/html 2011-10-15T22:11:41+01:00 javanproxy1.mihanblog.com پویا پویایی نرم افزار فیلترشکن جدید و قوی Alkasir http://javanproxy1.mihanblog.com/post/6 <P></P> <DIV class="owner_photo clearfix"></DIV> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=6>نرم افزار<FONT color=#cc33cc>فیلترشکن</FONT><FONT color=#444444> </FONT><FONT color=#33ccff>جدید</FONT><FONT color=#009900> و</FONT></FONT><FONT color=#ff6600><FONT size=6> قوی</FONT> </FONT><FONT color=#3333ff><FONT color=#ff0000 size=6>Alkasir</FONT><FONT size=5> </FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT size=5><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(726536693, 9634764);" href="http://dc95.4shared.com/img/v5URiaw3/s7/0.92099756123891/Alkasir.jpg"></A><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(726536693, 9634764);" href="http://dc95.4shared.com/img/v5URiaw3/s7/0.92099756123891/Alkasir.jpg"></A><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(726536693, 9634764);" href="http://dc95.4shared.com/img/v5URiaw3/s7/0.92099756123891/Alkasir.jpg"><IMG style="WIDTH: 193px; HEIGHT: 180px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=Alkasir.jpg src="http://dc95.4shared.com/img/v5URiaw3/s3/0.2868254951407464/Alkasir.jpg" width=136 height=150></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=1 face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#cc33cc><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><FONT size=5></FONT></A><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><FONT size=5><IMG style="WIDTH: 48px; HEIGHT: 27px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=javanproxy1.jpg src="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s3/0.4676322574089734/javanproxy1.jpg" width=55 height=25></FONT></A></FONT></SPAN>&nbsp;</FONT></SPAN>درباره </FONT><FONT color=#33ccff>نرم افزار</FONT><FONT color=#33cc00>فیلترشکن</FONT> </FONT><FONT color=#ff0000><FONT size=6>Alkasir</FONT>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><FONT size=5><IMG style="WIDTH: 48px; HEIGHT: 27px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=javanproxy1.jpg src="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s3/0.4676322574089734/javanproxy1.jpg" width=55 height=25></FONT></A></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_5_131473969153171 lang=FA><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc372.4shared.com/img/NC8uA6AC/s7/0.1865399034749664/javanproxy1.jpg"><FONT size=5></FONT></A></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=2 face="Times New Roman"></FONT><FONT color=#3333ff size=5 face="Times New Roman"><FONT size=4 face="Times New Roman"><FONT size=4 face="Times New Roman"><FONT size=4 face="Times New Roman"><FONT size=4 face="Times New Roman">&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=5><FONT face=""><FONT color=#ff0000>Alkasir</FONT> نرم افزاری است که هم سرعت بالای دارد وهم قابلیت&nbsp; </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="">مخفی کردن ای پی شما را تغییرمیدهید وهمچنین به دلیل اینکه </FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="">با پروتکل قوی <FONT color=#ff0000>SOCKS 5</FONT> کارمیکند&nbsp;وسایتها روبازمیکند&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT size=5>وشما میتوانید به تمام سایتهای فیلتر شده دسترسی پیدا کنید</FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=4 face="Times New Roman"><FONT size=4 face="Times New Roman"><FONT size=5><FONT face=""><FONT color=#33cc00>طریقه</FONT> <FONT color=#ff6600>نصب و</FONT> <FONT color=#cc33cc>راه اندازی </FONT><FONT color=#00cccc>نرم افزار</FONT><FONT color=#009900>فیلترشکن</FONT><FONT color=#ff0000> Alkasir &nbsp;</FONT></FONT></FONT><FONT color=#ff0000 size=4 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000 size=4 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000 size=4 face="Times New Roman"></P> <P align=center><FONT face=""></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5 face="">ابتدا به اخر این مطلب مراجعه نمایید و نرم افزارفیلترشکن </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face=""><FONT color=#ff0000>Alkasir</FONT><FONT color=#cc33cc> را از لینگی که نوشته شده است لینگ دانلود نرم افزار</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT face=""><FONT color=#ff0000>Alkasir</FONT>&nbsp;<FONT color=#cc33cc>دانلود نمایید </FONT>که حجم&nbsp; </FONT></FONT></P><FONT color=#3333ff size=5> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">این نرم افزار 12 مگابایت میباشد و <FONT color=#cc33cc>پس ازدانلود نرم افزار برنامه </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face=""><FONT color=#cc33cc>رو نصب نمایید</FONT> و در پنجره پایان نصب نرم افزاردر پایین پنجره بر </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">روی جمله<FONT color=#ff0000> Automatic</FONT>&nbsp;کلیک نمایید وسپس پنجره جدیدی</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">&nbsp; بازمیشود که دو کادرخالی وجود دارد که درکنار </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">یکی از این کادرها نوشته شده است <FONT color=#ff0000>Country</FONT> که باید نام کشور </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">ایران روانتخاب کنید و سپس در کنارکادر بعدی&nbsp;نوشته شده </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">است&nbsp;<FONT color=#ff0000>Interface Language</FONT> که باید زبان انگلیسی روانتخاب </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">نمایید و سپس بعد ازانجام دادن این مراحل نرم افزاردر </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">کامپیوترتان نصب شده است بعد از نصب برنامه و اجرای ان یک </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">ایکون کوچک درتسکبار ویندوز یعنی پایین صفحه </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">دسکتاپ و سمت راست کنارساعت&nbsp;و&nbsp;تاریخ ظاهر میشود <FONT color=#cc33cc>صبر کنید </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5 face="">که برنامه به <FONT color=#ff0000>رنگ قرمز </FONT>دراید <FONT color=#009900>مثل شکل زیر</FONT></FONT> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=5 face=""><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(726536693, 9634764);" href="http://dc95.4shared.com/img/v5URiaw3/s7/0.92099756123891/Alkasir.jpg"></A></FONT></P> <P align=center><FONT color=#009900 size=5 face=""><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(726536693, 9634764);" href="http://dc95.4shared.com/img/v5URiaw3/s7/0.92099756123891/Alkasir.jpg"><IMG style="WIDTH: 85px; HEIGHT: 87px" id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=Alkasir.jpg src="http://dc95.4shared.com/img/v5URiaw3/s3/0.2868254951407464/Alkasir.jpg" width=136 height=150></A></FONT></P> <P></P> <P align=center><FONT color=#009900 size=5 face="">اکنون برنامه اماده استفاده میباشد&nbsp; </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">و میتوانید هم از طریق مرورگر برنامه <FONT color=#ff0000>Alkasir</FONT> و یا مرورگر فایر </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">فکس به سایت فیلترشده مورد نظربروید برای باز کردن مرورگر</FONT><FONT size=4><FONT size=4></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">برنامه <FONT color=#ff0000>Alkasir</FONT> روی ایکون پایین صفحه کلیک راست نمایید و در </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">منوی باز شده روی گزینه<FONT color=#ff0000>&nbsp;Launch Browser </FONT>کلیک کنید </FONT></P></FONT></FONT> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5 face="">تامرورگرخود نرم افزار باز شود و برای بازکردن&nbsp;صفحه برنامه</FONT></P> <P align=center><FONT color=#009900 size=5>دوستان عزیز توجه کنید که شما از این نرم افزار فقط برای استفاده </FONT></P><FONT size=5></FONT> <P align=center><FONT color=#3333ff size=5><FONT color=#009900>&nbsp;ازان باید فقط تنها ازمروگرفایرفکس و مرورگربرنامه </FONT><FONT color=#ff0000>Alkasir</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT> </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face=""><FONT color=#009900>استفاده کنید</FONT> درمروگراینترنت اکسپللورکارنمی کنید این نرم افزار</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="">ما به شما پیشنهاد می کنیم حتما ازمرورگر <FONT color=#ff0000>فایرفکس</FONT> استفاده </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="">کنید خیلی بهتراست <FONT color=#cc33cc>اگرشما برنامه مرورگرفایرفکس را ندارید&nbsp; </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc face="">می توانید ازلینگ زیراین نرم افزاررودانلود کنید و نصب نمایید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc>حجم فایل دانلود</FONT> <FONT color=#33cc00><FONT color=#009900>مروگرفایرفکس</FONT> </FONT><FONT color=#ff0000>12</FONT> <FONT color=#ff0000>مگابایت</FONT> <FONT color=#ff6600>می باشد</FONT></P> <P align=center><FONT face=""><IMG src="http://www.sat2hd.net/images/icons/1-1.gif">&nbsp;</FONT><A href="http://mozilla.ftp.halifax.rwth-aachen.de/mozilla/firefox/releases/6.0.2/win32/en-US/Firefox%20Setup%206.0.2.exe" target=_blank><FONT color=#ff0000>لینگ دانلود</FONT><FONT color=#009900> نسخه جدید</FONT><FONT color=#cc33cc> مروگر </FONT><FONT color=#3333ff>فایرفکس </FONT><FONT color=#ff6600>کلیک کنید</FONT></A></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="">نسخه جدید این مروگررا دانلود نمایید ونصب کنید دوستان </FONT><FONT color=#3333ff size=5 face=""></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="">عزیزپس از <FONT color=#ff0000>نصب</FONT> <FONT color=#ff0000>مرورگر فایرفاکس</FONT>&nbsp; </FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc face="">باید حتما این تنظیمات رو که هم توضیح داده شده است وهم درشکل&nbsp; </FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc face="">زیرنشان داده شده است را درمرورگرفایرفکس با دقت انجام دهید&nbsp; </FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc face="">که به صورت مرحله به مرحله برای شما توضیح میدهیم </FONT></P> <P align=center>ابتدا یک پنجره مرورگرفایرفکس باز کنید دربالای پنجره برروی </P> <P align=center>جمله <FONT color=#ff0000>Tools</FONT> کلیک کنید و پنجره ای بازمیشود ودرپایین پنجره </P> <P align=center>&nbsp;&nbsp; بر روی جمله <FONT color=#ff0000>InternetOptions&nbsp;</FONT>کلیک کنید&nbsp;وسپس پنجره جدیدی </P> <P align=center>باز میشود ودربالای این پنجره جدید بر روی جمله&nbsp;<FONT color=#ff0000> Advanced </FONT></P> <P align=center>کلیک کنید و در پایین پنجره بر روی جمله <FONT color=#ff0000>Network</FONT> کلیک کنید </P> <P align=center>ودر داخل پنجره <FONT color=#ff0000>Network</FONT> که باز میشود بر روی جمله<FONT color=#ff0000> Settings </FONT></P> <P align=center>کلیک کنید سپس پنجره جدید بازمیشود که نوشته شده است </P> <P align=center>&nbsp;<FONT color=#ff0000>Connection Settings </FONT>که درشکل زیر نحوه </P> <P align=center>تنظیماتش نشان داده شده است در پنجره ای که باز میشود تیک جمله </P> <P align=center><FONT color=#ff0000>Manual proxy configuration </FONT>را بزنید بعد کادر های داخل ان </P> <P align=center>پنجره باز میشود برای نوشتن این اعداد زیر در داخل کادری که</P> <P align=center>در شکل زیر نشان داده شده است درداخل کادری که نامش هستش </P> <P align=center><FONT color=#ff0000>&nbsp;SOCKS Host&nbsp; و Port </FONT><FONT color=#3333ff>با دقت </FONT>تایپ نمایید&nbsp;&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT color=#ff0000>&nbsp;SOCKS Host : 127.0.0.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Port : 8800</FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc>مانند شکل زیرکه نشان داده شده است</FONT></P> <P align=center><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(726775117, 9634764);" href="http://dc404.4shared.com/img/EiUiyfDl/s7/0.03259971486001534/Alkasir1.jpg"><IMG id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=Alkasir1.jpg src="http://dc404.4shared.com/img/EiUiyfDl/s3/0.12794796818607068/Alkasir1.jpg" width=411 height=495></A></P> <P align=center><A id=thumb1 class=highslide onclick="return enlargeWithSlideshow(726775117, 9634764);" href="http://dc404.4shared.com/img/EiUiyfDl/s7/0.03259971486001534/Alkasir1.jpg"></A></P> <P align=center>و بعد ازانجام دادن این کاردرزیرهمین پنجره برروی جمله <FONT color=#ff0000>Ok</FONT> </P> <P align=center>کلیک کنید خوب تمام مراحل نصب و راه اندازی و تنظیمات این نرم </P> <P align=center>افزار به پایان رسیده است پس از انجام دادن این کار مروگر&nbsp; </P> <P align=center>فایرفاکس یا مرورگرمخصوص <FONT color=#ff0000>Alkasir</FONT> ادرس سایت&nbsp; </P> <P align=center>فیلتر شده را تایپ کنید و شما میتوانید به&nbsp;سایتهای فیلتر شده </P> <P align=center>دسترسی پیدا کنید و شما میتوانید به سایتهای فیلترشده دسترسی </P> <P align=center>داشته باشید </P> <P align=center> <P align=center><FONT color=#ff6600></FONT></P><FONT color=#ff6600>&nbsp;<FONT color=#ff0000>&nbsp;<IMG src="http://www.sat2hd.net/images/icons/1-1.gif">&nbsp;</FONT><A href="http://www.awp.ir/upload/uploads/1328958520.zip" target=_blank><FONT color=#ff0000>لینگ دانلود</FONT><FONT color=#009900> نرم افزار</FONT><FONT color=#ff0000>Alkasir </FONT><FONT color=#cc33cc>برای دانلود </FONT><FONT color=#ff6600>کلیک کنید</FONT></A><A href="http://mozilla.ftp.halifax.rwth-aachen.de/mozilla/firefox/releases/6.0.2/win32/en-US/Firefox%20Setup%206.0.2.exe" target=_blank></A> <P></P></FONT> <P align=center><FONT color=#ff0000 face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)">...................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">...............</SPAN></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc face="">امیدوارم که تمام توضیحاتی که به صورت ساده برای شما دوستان </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT face=""><FONT color=#cc33cc>عزیزنوشتم با مشکلی مواجه نشده باشید </FONT><FONT color=#009900>وتمام مراحل نصب و </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT face=""><FONT color=#009900>&nbsp;راه اندازی این نرم افزاررو با دقت انجام داده باشید </FONT>وازاینترنت </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="">ازاد وبدون فیلترلذت ببرید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 face=""><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,204,0)">.................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,204)">...................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,204)">................</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">...............</SPAN></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="">دوستان عزیز سوالهای خودتونو و مشکلات&nbsp;مربوط به این</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="">&nbsp;نرم افزار را وانتقادات و پیشنهادات خودتونو </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff><FONT face=""><FONT color=#ff0000><FONT color=#009900>در قسمت نظرات وبلاگ</FONT> </FONT>یا قسمت <FONT color=#cc33cc>تماس با مدیر&nbsp;</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face=""><FONT color=#3333ff>و&nbsp;به وسیله ایمیل</FONT> </FONT><A href="mailto:javanproxy@yahoo.com"><FONT color=#ff0000 face="">javanproxy@yahoo.com</FONT></A><FONT face="">&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT face=""><FONT color=#3333ff>یا </FONT><FONT color=#ff6600>از طریق ایدی ما&nbsp;در یاهو مسنجر&nbsp;</FONT><FONT color=#ff0000>javanproxy</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="">ما در میان بگذارید</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P> text/html 2011-10-14T22:15:18+01:00 javanproxy1.mihanblog.com پویا پویایی نسخه جدید نرم افزار فیلترشکن جدید و قوی UltraSurf (جدید) http://javanproxy1.mihanblog.com/post/7 <P align=center><FONT color=#009900 size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman, times, serif"><FONT color=#ff0000 size=5><FONT color=#ff0000><FONT size=6 face="times new roman, times, serif"><FONT color=#0000ff size=5><FONT face="Times New Roman"><FONT size=6>نسخه<FONT color=#00cc00 face="Times New Roman"> جدید</FONT><FONT color=#ff6600 face="Times New Roman"> نرم افزار</FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#ff0000>UltraSurf</FONT><FONT color=#cc33cc>(جدید)</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT color=#009900 size=5 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000 size=5 face="times new roman, times, serif"><FONT color=#ff0000 size=5><FONT color=#ff0000><FONT size=6 face="times new roman, times, serif"> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER> <CENTER dir=rtl class=PostBody> <CENTER></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <P align=center><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: x-small"><SPAN lang=fa><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: x-small"><SPAN lang=fa><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: x-small"><SPAN lang=fa><FONT color=#33cc00><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc391.4shared.com/img/WyGuOK7_/s7/0.32957573392539996/ultrasurf.JPG"></A></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></P><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: x-small"><SPAN lang=fa><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: x-small"><SPAN lang=fa><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: x-small"><SPAN lang=fa><FONT color=#33cc00><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc349.4shared.com/img/rWgaRCMa/s7/0.31684558112795314/ultrasrf.JPG"></A></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></CENTER></CENTER></CENTER></CENTER> <P align=center><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: x-small"><SPAN lang=fa><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: x-small"><SPAN lang=fa><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: x-small"><SPAN lang=fa><FONT color=#33cc00><FONT size=6 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: x-small"><SPAN lang=fa><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: x-small"><SPAN lang=fa><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: x-small"><SPAN lang=fa><FONT color=#33cc00><FONT size=5 face="times new roman,times,serif"><A id=thumb1 class=highslide href="http://dc349.4shared.com/img/rWgaRCMa/s7/0.31684558112795314/ultrasrf.JPG"><IMG id=imageM class=absmid title="Click to enlarge" alt=ultrasrf.JPG src="http://dc349.4shared.com/img/rWgaRCMa/s3/0.6702857388613354/ultrasrf.JPG" width=235 height=235></A></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=6><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman"><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: x-small"><SPAN lang=fa><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: x-small"><SPAN lang=fa><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: x-small"><SPAN lang=fa><FONT color=#33cc00><FONT size=6 face="times new roman,times,serif">درباره</FONT></FONT><FONT color=#cc33cc size=1>&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><FONT color=#cc33cc>نرم افزار<FONT color=#00cccc>فیلترشکن</FONT><FONT color=#ff6600> </FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#ff0000></FONT></FONT></FONT></FONT>UltraSurf</FONT></FONT><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif">&nbsp;</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT color=#0000ff size=1></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT color=#0000ff size=5>نرم افزاری جهت دورزدن فیلترینگ است که علاوه براین </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="times new roman,times,serif">امکان مخفی کردن آی پی آدرس وجستجوی ناشناس دراینترنت </FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#0000ff><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif">را فراهم می آورد.</FONT> </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="times new roman,times,serif">این نرم افزاربرای عبورازفیلترینگ ازیک پروکسی سرور </FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="times new roman,times,serif">واقع درکشورآمریکا استفاده می کند وشما با استفاده ازاین نرم </FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT color=#0000ff><FONT size=5>افزارمی توانید هرسایتی را بازکنید<FONT face="times new roman,times,serif"> دسترسی پیدا کنید</FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#33ff33 size=1></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ff0000 face="Times New Roman"><FONT size=6><FONT color=#33ff33>آموزش</FONT> <FONT color=#3333ff>استفاده</FONT>&nbsp;و<FONT color=#cc33cc>نصب</FONT><FONT color=#ff9966>&nbsp;</FONT><FONT color=#ff6600>نرم افزار</FONT><FONT color=#ff0000 face="times new roman,times,serif">UltraSurf</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5>این نرم افزاربه&nbsp;شما این امکان را&nbsp;<FONT face="">می‌دهد تا با گذشتن ازفیلترینگ </FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff face=""><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif">به</FONT> <FONT face="times new roman,times,serif">وب ‌سایت رادیوفردا ودیگروب‌ سایت‌های فیلترشده </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff face=""><FONT face=""><FONT size=5><FONT face="times new roman,times,serif">درایران&nbsp;</FONT><FONT color=#0000ff><FONT face="times new roman,times,serif">دسترسی پیدا کنید</FONT>.</FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5><FONT color=#0000ff>کاربا این نرم افزاربسیارساده است فایل</FONT> <FONT color=#ff0000>UltraSurf</FONT> <FONT color=#0000ff>را اجرا </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="times new roman,times,serif">کنید چند لحظه منتظربمانید تا یک صفحه جدید باز شود</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5><FONT color=#0000ff>&nbsp;سپس آدرس سایت فیلترشده را د</FONT><FONT color=#ff0000><FONT color=#0000ff>ر</FONT>Address Bar</FONT><FONT color=#0000ff> مرورگر</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="times new roman,times,serif">&nbsp;تایپ کنید وکلید <FONT color=#ff0000>Enter</FONT> را فشاردهید چند لحظه صبرکنید </FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="times new roman,times,serif">تا سایت مورد نظربازشود</FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="times new roman,times,serif">جهت غیرفعال کردن نرم افزارروی&nbsp;آیکن آن درنواروظیفه </FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="times new roman,times,serif">و یا آیکن قفل طلایی رنگ که کنارصفحه قرارمی گیرد </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5><FONT color=#0000ff>&nbsp;راست کلیک کنید وآخرین گذینه یعنی</FONT> <FONT color=#ff0000>Exit</FONT> <FONT color=#0000ff>را انتخاب نمایید</FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="times new roman,times,serif">درصورتی که نرم افزارپس ازاجرا به سرورمتصل نشد روی </FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5><FONT color=#0000ff>دکمه</FONT><FONT color=#ff0000> Retry </FONT><FONT color=#0000ff>کلیک کنید ویا نرم افزار</FONT> </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="times new roman,times,serif"><FONT size=5><FONT color=#0000ff>را ببندید ودوباره اجرا کنید با کلیک برروی دکمه</FONT> <FONT color=#ff0000>Option</FONT><FONT color=#0000ff> می </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5 face="Times New Roman">توانید یکسری ازویژگی ها را به دلخواه تنظیم کنید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff face="Times New Roman"><FONT size=5><FONT color=#0000ff>این برنامه به صورت خودكار</FONT><FONT color=#0000ff>در</FONT><FONT color=#ff0000>Internet Explorer </FONT><FONT color=#0000ff>اجرا </FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">می شود</FONT></FONT></P> <P align=center> <P align=center><FONT color=#cc33cc face="Times New Roman"><FONT size=5><FONT color=#00cccc></FONT></FONT></FONT></P><FONT face=""></FONT> <P></P> <P align=center><FONT face=""><IMG src="http://www.sat2hd.net/images/icons/1-1.gif"></FONT>&nbsp;<A href="http://awp.ir/upload/uploads/1382380687.zip" target=_blank><FONT size=6 face="times new roman,times,serif"><FONT color=#ff0000>لینگ دانلود</FONT><FONT color=#0066aa> </FONT><FONT color=#009900>نرم افزار </FONT><FONT color=#ff6600>UltraSurf</FONT><FONT color=#cc33cc> کلیک کنید</FONT></FONT></A></P> <P align=center><BR>&nbsp;</P>